چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

71.11%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مهترلام (لغمان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 4.7 ( کیلومتر) / 12 (متر حکومت افغانستان 1396 420388
عکس ها
هدف پروژه
اعمار این سرک باعث مشارکت بین اقوام ،رشد تجارت ورسانیدن به موقع محصولات زراعتی به بازار و پاین آمدن کرایه موتر و اجناس ،جلوگیری ازگردوخاک و ازامراض گوناگون سهولت های ترانسپورتی و فراهم نمودن دیگر ضروریات های اولیه زندگی ازمزایایی مهم دیگر این پروژه به شمار میرود.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک پوهنتون لغمان بطول 750.41+4 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/07/21

شروع اعلان داوطلبی

1397/08/12 01:13:14

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1397/08/13 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

8,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی, شرکت ساختمانی نوی سهاک,

شرکت برنده نهایی

317,072,775.50
افغانی

قیمت قرارداد

1397/11/12

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/05/22

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک پوهنتون لغمان بطول 750.41+4 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی, شرکت ساختمانی نوی سهاک,

شرکت قراردادی

317,072,775.50
افغانی

قیمت قرارداد

317,072,775.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

225,470,437.50
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/11/12

تاریخ شروع قرارداد

1399/05/22

تاریخ ختم قرارداد

1400/01/05

تاریخ ختم نهایی

2 سال 1 ماه 22 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 11 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی خفیف بلی 90 اتفاق افتاده 1399/01/01
جزئیات : مشکلات کرونا بوده

سرک پوهنتون ولایت لغمان (سرک ولایتی - آسفالت)

نام پروژه

225,470,437.50 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/01/05

تاریخ تکمیل پروژه