چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

90.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

81.21%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
تیتین کوردر برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 8.94 ( کیلومتر) / 5 (متر حکومت افغانستان, بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
پروژه مذکور قریه جات پارون ،کوردار، ننگراج و تتین را با هم وصل مینماید. همین پروژه بتعداد 9100 نفر مسکونی دسترسی به خدمات صحی، خدمات تحصیلی، زراعتی و مارکیت را بشکل مستقیم و غیر مستقیم وصل مینماید. و همچنان از محیط زیست مناسب برخودار میشود.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) از نقطه 000+0 الی 940+8 کیلو متر بخش اول لات اول (فرش جغلی) ولایت نورستان، زون شرق

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/12/11

شروع اعلان داوطلبی

1397/01/19 09:58:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ها مشتر ک ساختمانی الفاء نور و شرکت ساختمانی ایری شرق - شرکت ها مشترک ساختمانی وزیر ولی و فیصل ذاهد - شرکت ساختمانی اعطاالله نورستانی - شرکت ساختمانی اکسس گروپ -  شرکت ها مشترک ساختمانی ایچکو و شرکت ساختمانی جهان.

شرکت هایی داوطلب

1397/01/20 - 1397/02/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,497,707.19
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/02/17 - 1397/02/23

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

عطا الله نورستانی ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

49,954,143.75
افغانی

قیمت قرارداد

1397/03/16

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/07/19

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) از نقطه 000+0 الی 940+8 کیلو متر بخش اول لات اول (فرش جغلی) ولایت نورستان، زون شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

عطا الله نورستانی ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

49,954,143.75
افغانی

قیمت قرارداد

49,954,143.75
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

40,567,753.88
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/03/16

تاریخ شروع قرارداد

1398/07/19

تاریخ ختم قرارداد

1399/09/25

تاریخ ختم نهایی

2 سال 6 ماه 9 روز

مدت قرارداد

90.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

1 سال 2 ماه 5 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • برا اثر نداشتن راه موصلاتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردید
  • برا اثر نداشتن راه موصلاتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردید
  • بخاطر شوع مرض کرونا قرنطینه سرتاسری برای بار سوم سه ماه تمدید میعاد قرارداد گردید

باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) از نقطه 000+0 الی 490+8 بخش اول لات اول

نام پروژه

40,567,753.88 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/09/25

تاریخ تکمیل پروژه