چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

80.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

57.10%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
تیتین کوردر برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 9 ( کیلومتر) / 6 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
پروژه مذکور قریه جات پارون ،کوردار ،ننگراج و تتین را با هم وصل مینماید. همین پروژه بتعداد 9100 نفر مسکونی دسترسی به خدمات صحی، خدمات تحصیلی، زراعتی و مارکیت را بشکل مستقیم و غیر مستقیم وصل مینماید. و همچنان از محیط زیست مناسب برخودار میشود.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) از نقطه 000+18 الی 000+27 کیلو متر بخش دوم لات اول (فرش جغلی) ولایت نورستان، زون شرق

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/12/15

شروع اعلان داوطلبی

1397/01/18 04:18:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی اعطاالله نورستانی - شرکتهای مشترک ساختمانی الفاء نور و شرکت ساختمانی ایرای اسحاق - شرکت ساختمانی بهرام زوی طوطاخیل.

شرکت هایی داوطلب

1397/01/18 - 1397/02/25

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/02/29 - 1397/03/05

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

عطا الله نورستانی ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

89,989,221.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/03/16

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/08/20

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) از نقطه 000+18 الی 000+27 کیلو متر بخش دوم لات اول (فرش جغلی) ولایت نورستان، زون شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

عطا الله نورستانی ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

89,989,221.00
افغانی

قیمت قرارداد

89,989,221.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

51,383,729.90
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/03/16

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/20

تاریخ ختم قرارداد

1399/09/25

تاریخ ختم نهایی

2 سال 6 ماه 10 روز

مدت قرارداد

80.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

1 سال 1 ماه 5 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • بخاط مشکلات امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است
  • بخاطر شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سرتا سری در کشور پروژه متذکره تمدید میعاد قراداد گردید

باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان ( سرک کوردر) بخش دوم لات اول ازنقطه 000+18 الی 000+27 کیلومتر با ( فرش جغلی) ولایت نورستان ، زون شرق

نام پروژه

51,383,729.90 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/09/25

تاریخ تکمیل پروژه