چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.36%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سیغان (بامیان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 45 ( کیلومتر) / 6 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
سرک جغلی از سرک اصلی بامیان-یکه ولنگ (دوراهی خواجه علی) الی ولسوالی سیغان فیز-1، لات-1، بطول 45 کیلومتر که بطرف شمال غرب ولایت بامیان موقعیت داراد درسال 2013 از طرف وزارت فواید عامه با وجوه دولتی قسمآ ترمیم گردیده است. موقعیت پروژه در بامیان وولسوالی سیغان بوده که مرکز بامیان را به ولسوالی سیغان وصل میکند که از دوراهی خواجه علی کیلو متر (0+000) شروع وبه ولسوالی سیغان کیلو متر (45+000) ختم میشود. در حال حاضر بخش وسیع ولسوالی های کهمرد وسیغان از طریق ای سرک به مرکز بامیان وکابل رفت وآمد مینمایند، چون بالای سرک متذکره کدام ترمیم اساسی وباز سازی تابه حال صورت نگرفته است که در نتیجه حالت موجودۀ سرک ازاثر باران وسیلاب های اخیر خراب گرددیده است بناآ به حفظ ومراقبت دوره یی ضرورت دارد، که شامل پرنمودن چقوری های سرک، دوباره جغل اندازی، منظم نمودن وپاک کاری جویچه های بغل سرک، پاک کاری پلچک های گذر آب، کندنکاری ودورنمودن مواد لغزشی از بالای سرک، دوباره اعمار معبر های کاملآ تخریب شده، دوباره اعمار پلچک های کاملآ تخریب شده و دوباره اعمار دیوارهای استنادی کاملآ تخریب شده میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+45 کیلومتر سرک جغلی از سرک اصلی بامیان –یکه ولنگ (دو راهی خواجه علی) کیلو متر (000+0) الی ولسوالی سیغان کیلومتر(000+45) فیز اول لات اول در ولایت بامیان.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/03/19

شروع اعلان داوطلبی

1397/04/17 23:48:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی اکسس گروپ -  شرکت ساختمانی بهار تمدن -  شرکت ساختمانی بهرام زوی طوطاخیل - شرکت ساختمانی بنیاد افغان - شرکت ها مشترک ساختمانی نوی بامیان و شرکت ساختمانی بامیان گلوبل.

شرکت هایی داوطلب

1397/04/18 - 1397/05/17

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,400,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/05/22 - 1397/05/29

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی نوی بامیان و شرکت ساختمانی بامیان گلوبل,

شرکت برنده نهایی

23,521,832.25
افغانی

قیمت قرارداد

1397/06/17

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/06/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+45 کیلومتر سرک جغلی از سرک اصلی بامیان –یکه ولنگ (دو راهی خواجه علی) کیلو متر (000+0) الی ولسوالی سیغان کیلومتر(000+45) فیز اول لات اول در ولایت بامیان.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی نوی بامیان و شرکت ساختمانی بامیان گلوبل,

شرکت قراردادی

23,521,832.25
افغانی

قیمت قرارداد

23,521,832.25
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

23,370,291.06
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/06/17

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/26

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/26

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 9 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ ومراقبت دوره ئی45کیلومتر سرک از بامیان یکه ولنگ(دوراهی خواجه علی)(000+0)الی(45+000) فیز-1 لات-1

نام پروژه

23,370,291.06 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/06/26

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+45 کیلومتر سرک جغلی از سرک اصلی بامیان –یکه ولنگ (دو راهی خواجه علی) کیلو متر (000+0) الی ولسوالی سیغان کیلومتر(000+45) فیز اول لات اول در ولایت بامیان.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/06/17

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/26

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/26

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

23,521,832.25
افغانی

قیمت قرارداد

23,521,832.25
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت