چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

82.47%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بهارک (بدخشان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 9 ( کیلومتر) / 7 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
سرک ازفیض آباد بهارک الی بهارک جرم به سمت شمال وجنوب ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد دارای طول مجموع 000+9 کیلو متر بوده که ولسوالی بهارک بولسوالی جرم وصل مینماید که فاصله بین بهارک وجرم کوتاه تر میسازد با ترمیم این سرک تحت حفظ ومراقبت دوره ئی برای مردم محل که در جوار سرک زیست منمایند رسیدن به کلینیک ومکتب سهولت زیاد را ببار می آورد وهمچنان مردم ولسوالی های جرم وبهارک از طریق این سرک به مرکز ولایت (شهر فیض آباد) رفت وآمد مینمایند.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ ومراقبت دوریی سرک جغلی بطول 9 کیلومتر از فیض آباد الی سرک بهارک (کند فرمرق) الی سرک DBST بهارک جرم ولایت بدخشان زون بدخشان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/01/08

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/05 23:31:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی اکسس گروپ - شرکت ساختمانی آریانا بدخشان - شرکت ساختمانی سنجر

شرکت هایی داوطلب

1397/02/09 - 1397/03/06

شروع/ختم ارزیابی آفرها

400,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/03/06 - 1397/03/13

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی اکسس گروپ,

شرکت برنده نهایی

10,176,417.30
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/01/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ ومراقبت دوریی سرک جغلی بطول 9 کیلومتر از فیض آباد الی سرک بهارک (کند فرمرق) الی سرک DBST بهارک جرم ولایت بدخشان زون بدخشان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی اکسس گروپ,

شرکت قراردادی

10,176,417.30
افغانی

قیمت قرارداد

10,176,417.30
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

8,392,792.46
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1398/01/24

تاریخ ختم قرارداد

1398/01/24

تاریخ ختم نهایی

0 سال 9 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ ومراقبت سرک ازسرک اصلی فیض آباد بهارک الی سرک دی بی اس تی (DBST) بهارک جرم.

نام پروژه

8,392,792.46 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/01/24

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ ومراقبت دوریی سرک جغلی بطول 9 کیلومتر از فیض آباد الی سرک بهارک (کند فرمرق) الی سرک DBST بهارک جرم ولایت بدخشان زون بدخشان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1398/01/24

تاریخ ختم قرارداد

1398/01/24

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

10,176,417.30
افغانی

قیمت قرارداد

10,176,417.30
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت