چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

78.67%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
فراه (فراه) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 3.565 ( کیلومتر) / 31 (متر حکومت افغانستان 1396 420182
عکس ها
هدف پروژه
در انکشاف مراکز شهر رکن اساسی را سرکهای باپوشش اسفلتی و غیر اسفلتی تشکیل داده وبخواطر بهبود بخشیدن وضعیت زندگی و رشد اقتصاد ، شغل زدایی ، ایجاد یک محیط سالم ، رشد تولیدات ، تشویق سرمایه گزاران وده ها فکتورهای دیگر باعث شد که تا وزارت فواید در اعمار وساختمان این سرک اقدام نمایند .
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک باغ پل چوی غلامان بطول 565.48+3 کیلومتر ولایت فراه

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/01/13

شروع اعلان داوطلبی

1396/02/03 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های ساختمانی بلدتیک، هری الفاء و کنسرویبل

شرکت هایی داوطلب

1396/02/27 - 1396/04/01

شروع/ختم ارزیابی آفرها

6,700,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/05/01 - 1396/05/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک,

شرکت برنده نهایی

331,401,892.50
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/07/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک باغ پل چوی غلامان بطول 565.48+3 کیلومتر ولایت فراه

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک,

شرکت قراردادی

331,401,892.50
افغانی

قیمت قرارداد

331,401,892.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

260,721,352.50
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/30

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی متوسط 1397/02/20 خیر 0 اتفاق افتاده 1397/03/10
جزئیات : کار تکمیل گردیده .

اعمار سرک باغ پل جوی غلامان بطول (3.585 ) کیلومتر

نام پروژه

260,721,352.50 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/07/30

تاریخ تکمیل پروژه