چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
18کیلومتر سرک احمد خیل الی سرحد خط فرضی دیورند این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 با فرش اسفالت ٬ ولایت پکتیا

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/09/22

شروع اعلان داوطلبی

1396/10/13 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های ساختمانی گلکسی سکای و شرکت های مشترک تابش امید و پکتین

شرکت هایی داوطلب

1396/10/18 - 1396/11/22

شروع/ختم ارزیابی آفرها

5,600,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/12/15 - 1396/12/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی گلکسی سکای,

شرکت برنده نهایی

278,000,635.50
افغانی

قیمت قرارداد

1397/02/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/06/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی سرحد پاکستان قاسم خیل فیز اول از کیلومتر 000+0 الی 000+18 با فرش اسفالت ٬ ولایت پکتیا

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی گلکسی سکای,

شرکت قراردادی

278,000,635.50
افغانی

قیمت قرارداد

278,000,635.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1397/02/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/10

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 1 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

status.canceled

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی شدید 1397/02/10 خیر 0 اتفاق افتاده

پروژه ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی خط دیورند قاسم خیل فیز اول

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/06/10

تاریخ تکمیل پروژه