چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

36.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

31.22%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
چهار آسیاب (کابل) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 7 ( کیلومتر) / 60 (متر حکومت افغانستان 1396 420565
عکس ها
هدف پروژه
توسعۀ شهری، کاهش ترافیک، بهبود در وضعیت معیشتی مردم محل، اتصال منطقوی و رشد اقتصادی (زراعت و تجارت).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک کابل لوگر لات اول ( از تانک تیل لوگر الی چهل دختران ) به طول 7 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/06/26

شروع اعلان داوطلبی

1397/08/07 10:42:09

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1396/08/10 - 1396/09/18

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/10/02 - 1396/10/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

1,392,033,320.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/09/07

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/03/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

نظارت و مراقبت از کار ساختمان سرک کابل لوگر بخش اول از تانگ لوگر الی استیشن بطول 7 کیلومتر

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

تاریخ ختم قرارداد

تحت پلان تدارکات

وضعیت

پروژه سرک کابل لوگر لات اول ( از تانک تیل لوگر الی چهل دختران ) به طول 7 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

1,392,033,320.00
افغانی

قیمت قرارداد

2,204,059,607.42
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

688,021,538.09
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/09/07

تاریخ شروع قرارداد

1399/03/07

تاریخ ختم قرارداد

1399/11/22

تاریخ ختم نهایی

2 سال 2 ماه 14 روز

مدت قرارداد

36.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 8 ماه 14 روز

مدت تعدیل شده

812,026,287.42

مقدار تعدیل پولی

پروژه سرک کابل لوگر لین دوم لات اول ( از تانک تیل لوگر الی چهل دختران ) به طول 7 کیلومتر

نام پروژه

688,021,538.09 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/11/22

تاریخ تکمیل پروژه