چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

95.33%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
اندراب (بغلان), خنجان (بغلان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 38 ( کیلومتر) / 0 (متر حکومت افغانستان 1391 420351
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی و معارف)، رشد اقتصادی (زراعت).
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک بنو الی خنجان به طول 38.14 کیلو متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1390/10/22

شروع اعلان داوطلبی

1390/12/17 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

به تعداد 07 داوطلب اشتراک نموده است

شرکت هایی داوطلب

1390/12/29 - 1391/07/26

شروع/ختم ارزیابی آفرها

791,172.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1391/09/15 - 1391/09/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی پیر محمد,

شرکت برنده نهایی

15,823,450.80
دالر

قیمت قرارداد

1391/10/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/06/31

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک بنو الی خنجان به طول 38.14 کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی پیر محمد,

شرکت قراردادی

15,823,450.80
دالر

قیمت قرارداد

15,823,450.80
دالر

قیمت نهایی قرارداد

15,084,440.00
دالر

مجموعه پرداخت

1391/10/30

تاریخ شروع قرارداد

1395/06/31

تاریخ ختم قرارداد

1395/06/31

تاریخ ختم نهایی

3 سال 8 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • - نسبت عدم بودجه در سال های 1392 و 1393 کار پروژه را به سکتگی مواجه نموده است . -عدم پرداخت شدن بل های کارکردگی به وقت و زمان معین ان .
  • - نسبت سردی هوا - عدم موجودیت بودجه کافی مالی سال های گذشته - عدم موجودیت تحقیقات انجنیری پل ها - مشکلات امنیتی ساحوی - عدم همکاری مردم محل با شرکت قراردادی - زورپوی ها و باج گیری ها - تهدید کارمندان شرکت و تیم مراقبت کننده از طرف گروپ های مسلح غیر مسوول

اعمار سرک بنو الی خنجان به طول 38.14 کیلو متر

نام پروژه

1,030,871,951.18 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/06/31

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار سرک بنو الی خنجان به طول 38.14 کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1391/10/30

تاریخ شروع قرارداد

1395/06/31

تاریخ ختم قرارداد

1395/06/31

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

15,823,450.80
دالر

قیمت قرارداد

15,823,450.80
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت
  • - نسبت عدم بودجه در سال های 1392 و 1393 کار پروژه را به سکتگی مواجه نموده است . -عدم پرداخت شدن بل های کارکردگی به وقت و زمان معین ان .
  • - نسبت سردی هوا - عدم موجودیت بودجه کافی مالی سال های گذشته - عدم موجودیت تحقیقات انجنیری پل ها - مشکلات امنیتی ساحوی - عدم همکاری مردم محل با شرکت قراردادی - زورپوی ها و باج گیری ها - تهدید کارمندان شرکت و تیم مراقبت کننده از طرف گروپ های مسلح غیر مسوول