چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

76.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

57.42%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بگرام (پروان), جبل السراج (پروان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 26.5 ( کیلومتر) / 24 (متر حکومت افغانستان 1394 420448
عکس ها
هدف پروژه
دهلیز منطقوی، بعد اقتصادی (ترانزیت، زراعت، تجارت)، تعاملات منطقوی، ارتقای موقعیت جیو اکونومیک افغانستان.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک از دوراهی بگرام الی جبل السراج 25.600 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/04/06

شروع اعلان داوطلبی

1397/05/27 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1397/06/05 - 1397/07/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

33,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/01 - 1397/11/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

هریرود ایند ایمیل یو جی وی,

شرکت برنده نهایی

1,537,935,267.94
افغانی

قیمت قرارداد

1397/11/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/11/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک از دوراهی بگرام الی جبل السراج 25.600 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

هریرود ایند ایمیل یو جی وی,

شرکت قراردادی

1,537,935,267.94
افغانی

قیمت قرارداد

1,537,935,267.94
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

883,151,085.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/11/01

تاریخ شروع قرارداد

1399/11/01

تاریخ ختم قرارداد

1400/06/26

تاریخ ختم نهایی

2 سال 7 ماه 26 روز

مدت قرارداد

76.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 26 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار سرک از دوراهی بگرام الی جبل السراج

نام پروژه

883,151,085.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/06/26

تاریخ تکمیل پروژه