چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

43.70%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

11.38%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بادپخ (لغمان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 6 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1392 420388
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان به طول 160+21 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/09/07

شروع اعلان داوطلبی

1396/09/29 11:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های ساختمانی ایچکو و نوی سهاک و شرکت ساختمانی یونایتد انفرسترکچر پروجیکت

شرکت هایی داوطلب

1396/10/13 - 1396/11/15

شروع/ختم ارزیابی آفرها

19,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/12/19 - 1396/12/27

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی, شرکت ساختمانی نوی سهاک,

شرکت برنده نهایی

488,334,367.40
افغانی

قیمت قرارداد

1397/03/22

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/03/22

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان به طول 160+21 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی, شرکت ساختمانی نوی سهاک,

شرکت قراردادی

488,334,367.40
افغانی

قیمت قرارداد

488,334,367.40
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

55,583,994.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/03/22

تاریخ شروع قرارداد

1399/03/22

تاریخ ختم قرارداد

1400/06/22

تاریخ ختم نهایی

3 سال 3 ماه 1 روز

مدت قرارداد

43.70%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 3 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی شدید 1399/11/16 بلی 420 در حال حل 1399/11/16
جزئیات : ازاثر مشکلات امنیتی کار متوقف میباشد شرکت .
1 امنیتی شدید 1398/10/19 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : کار پروژه ازاثر مشکلات امنینی متوقف گردیده

ساختمان سرک لغمان- بادپخ (لات دوم)

نام پروژه

55,583,994.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/06/22

تاریخ تکمیل پروژه