چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

41.72%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

21.49%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بنگی (تخار), چاه آب (تخار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 27 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1385 420120
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی (ولسوالی ها)، رشد اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27 کیلومتر ( ماورای کوکچه ) لات چهارم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/01/18

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/09 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت کانسترکشن توریزم انرژی اندیستری اند ترید اوزدیمیر

شرکت هایی داوطلب

1397/02/12 - 1397/04/13

شروع/ختم ارزیابی آفرها

18,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/23 - 1398/01/28

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

اوزدمیر سی تی انرژی اندستری اند ترید انک,

شرکت برنده نهایی

1,030,000,379.28
افغانی

قیمت قرارداد

1398/02/24

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/07/28

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27 کیلومتر ( ماورای کوکچه ) لات چهارم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

اوزدمیر سی تی انرژی اندستری اند ترید انک,

شرکت قراردادی

1,030,000,379.28
افغانی

قیمت قرارداد

1,030,000,379.28
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

221,327,516.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/02/24

تاریخ شروع قرارداد

1400/07/28

تاریخ ختم قرارداد

1400/07/28

تاریخ ختم نهایی

2 سال 5 ماه 7 روز

مدت قرارداد

41.72%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 2564+27 کیلومتر (لات چهارم)

نام پروژه

221,327,516.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/07/28

تاریخ تکمیل پروژه