چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

41.72%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

12.42%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بنگی (تخار), چاه آب (تخار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 27 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1385 420120
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی (ولسوالی ها)، رشد اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27 کیلومتر ( ماورای کوکچه ) لات چهارم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/01/18

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/09 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت کانسترکشن توریزم انرژی اندیستری اند ترید اوزدیمیر

شرکت هایی داوطلب

1397/02/12 - 1397/04/13

شروع/ختم ارزیابی آفرها

18,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/23 - 1398/01/28

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

Ozdemir C .T.Energy Industry & Trade Inc,

شرکت برنده نهایی

1,030,000,379.28
افغانی

قیمت قرارداد

1398/04/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/08/05

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27 کیلومتر ( ماورای کوکچه ) لات چهارم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

Ozdemir C .T.Energy Industry & Trade Inc,

شرکت قراردادی

1,030,000,379.28
افغانی

قیمت قرارداد

1,030,000,379.28
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

127,890,838.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/04/05

تاریخ شروع قرارداد

1400/08/05

تاریخ ختم قرارداد

1400/08/05

تاریخ ختم نهایی

2 سال 4 ماه 2 روز

مدت قرارداد

41.72%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 2564+27 کیلومتر (لات چهارم)

نام پروژه

127,890,838.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/08/05

تاریخ تکمیل پروژه