چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

51.10%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

23.82%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خواجه بهاءالدین (تخار), ینگی قلعه (تخار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 28.615 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1389 420120
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی (ولسوالی ها)، بهبود وضعیت اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه ولایت تخار بطول 615+28 کیلومتر ( ماورای کوکچه) لات سوم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/09/11

شروع اعلان داوطلبی

1396/10/02 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1396/10/06 - 1396/11/14

شروع/ختم ارزیابی آفرها

20,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/11/25 - 1396/12/02

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

999,280,844.26
افغانی

قیمت قرارداد

1397/07/06

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/07/16

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه ولایت تخار بطول 615+28 کیلومتر ( ماورای کوکچه) لات سوم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

999,280,844.26
افغانی

قیمت قرارداد

999,280,844.26
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

238,078,071.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/07/06

تاریخ شروع قرارداد

1399/07/16

تاریخ ختم قرارداد

1400/08/07

تاریخ ختم نهایی

3 سال 1 ماه 0 روز

مدت قرارداد

51.10%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 0 ماه 22 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه ولایت تخار بطول 615+28 کیلومتر ( ماورای کوکچه) لات سوم

نام پروژه

238,078,071.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/08/07

تاریخ تکمیل پروژه