چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

92.57%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
حصه اول بهسود (میدان وردک), بامیان (بامیان), شیبر (بامیان) ریمابار (سرک ملی - آسفالت ) 83 ( کیلومتر) / 10 (متر ایتالیا 1388 420022
عکس ها
هدف پروژه
اهداف پروژه: • سهولت های سیر وسفر و انتقالات را به صورت موثر، مطمئن و مصئون برای مردم و اموال مساعد سازد. • ایجاد یک سیستم ترانسپورتی که شهر ها، ولایات و مراکز تولیدی و تجارتی را با هم به صورت موثر وصل نموده و عامل تسریع پروسه انتقالات و تقلیل مصارف صادرات و واردات در کشور شود
نظریات مردم
ثبت نظریه

بازسازی سرک میدان شهر الی بامیان (بخش دوم)

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1388/11/27

شروع اعلان داوطلبی

1389/04/28 14:03:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1. Haji Khalil Construction Com 2. Samwhan Corporation 3.Abad Rahan Pars Construction Com. JV 4. SMART Engineering Team Ltd 5. Azerokorp-Hewadwal JV 6. IVRCL Infrastructure Ltd

شرکت هایی داوطلب

1389/04/29 - 1389/04/30

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,162,400.00
یورو

مبلغ تضمین آفر

1389/04/24 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی آباد راهان پارس,

شرکت برنده نهایی

55,990,000.00
یورو

قیمت قرارداد

1390/02/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1394/09/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مراقبت سرک میدان شهر الی بامیان (بخشی دوم)

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1388/08/18 - 1388/09/10

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

C.LOTTI & ASSOCIATI,

شرکت برنده نهایی

4,589,840.00
یورو

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/05/29

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بازسازی سرک میدان شهر الی بامیان (بخش دوم)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی آباد راهان پارس,

شرکت قراردادی

55,990,000.00
یورو

قیمت قرارداد

55,990,000.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

51,827,489.00
یورو

مجموعه پرداخت

1390/02/01

تاریخ شروع قرارداد

1394/09/09

تاریخ ختم قرارداد

1394/09/09

تاریخ ختم نهایی

4 سال 7 ماه 9 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

خدمات مراقبت سرک میدان شهر الی بامیان (بخشی دوم)

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

C.LOTTI & ASSOCIATI,

شرکت قراردادی

4,589,840.00
یورو

قیمت قرارداد

4,589,840.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

یورو

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1395/05/29

تاریخ ختم قرارداد

1395/05/29

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

بازسازی سرک میدان شهر الی بامیان (بخش دوم)

نام پروژه

3,835,234,047.93 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1394/09/09

تاریخ تکمیل پروژه

بازسازی سرک میدان شهر الی بامیان (بخش دوم)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1390/02/01

تاریخ شروع قرارداد

1394/09/09

تاریخ ختم قرارداد

1394/09/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

55,990,000.00
یورو

قیمت قرارداد

55,990,000.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

یورو

تعدیل قیمت

خدمات مراقبت سرک میدان شهر الی بامیان (بخشی دوم)

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1395/05/29

تاریخ ختم قرارداد

1395/05/29

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

4,589,840.00
یورو

قیمت قرارداد

4,589,840.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

یورو

تعدیل قیمت