چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.06%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جلریز (میدان وردک) ریمابار (سرک ملی - آسفالت ) 54 ( کیلومتر) / 7 (متر ایتالیا 1385 420022
عکس ها
هدف پروژه
وسعط شاهراه های ملی، بهبود بخشیدن سطح زنده گی و اقتصاد مردم محل ازبین بردن حالت انزوا مردم ولایات میدان وردک و بامیان همچنان تقلیل بهای ترانسپورتی و رسانیدن محصولات زراعتی به بازار ها به اسرع وقت
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک باميان-کابل (لات اول)

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1388/05/19

شروع اعلان داوطلبی

1388/07/25 09:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی چیناریلوی,

شرکت برنده نهایی

27,948,286.00
یورو

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1391/08/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مراقبت ساختمان سرک بامیان - کابل (لات اول)

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

C.LOTTI & ASSOCIATI,

شرکت برنده نهایی

6,119,006.00
یورو

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1390/05/18

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک باميان-کابل (لات اول)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی چیناریلوی,

شرکت قراردادی

27,948,286.00
یورو

قیمت قرارداد

27,948,286.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

27,405,147.00
یورو

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1391/08/10

تاریخ ختم قرارداد

1391/08/10

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

خدمات مراقبت ساختمان سرک بامیان - کابل (لات اول)

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

C.LOTTI & ASSOCIATI,

شرکت قراردادی

6,119,006.00
یورو

قیمت قرارداد

6,119,006.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

1,308,360.00
یورو

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1390/05/18

تاریخ ختم قرارداد

1390/05/18

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

بازساری سرک میدان شهر-بامیان (بخش اول)

نام پروژه

2,124,799,441.51 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1391/08/10

تاریخ تکمیل پروژه

ساختمان سرک باميان-کابل (لات اول)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1391/08/10

تاریخ ختم قرارداد

1391/08/10

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

27,948,286.00
یورو

قیمت قرارداد

27,948,286.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

یورو

تعدیل قیمت

خدمات مراقبت ساختمان سرک بامیان - کابل (لات اول)

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1390/05/18

تاریخ ختم قرارداد

1390/05/18

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

6,119,006.00
یورو

قیمت قرارداد

6,119,006.00
یورو

قیمت نهایی قرارداد

یورو

تعدیل قیمت