چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

44.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

6.95%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بهسود (ننگرهار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 6 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1392 420357
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محی (داخل شهر و ولسوالی)، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات)، رشد اقتصادی (بهبود زراعت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه های داخل شهر جلال آباد وپروژه هجرات الی جلال آباد بطول مجموعی 6 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/08/07

شروع اعلان داوطلبی

1396/08/30 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

به تعداد 6 شرکت در داوطلبی اشتراک نموده اند

شرکت هایی داوطلب

1396/09/06 - 1396/10/06

شروع/ختم ارزیابی آفرها

5,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/11/24 - 1396/12/01

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی بارک درانی,

شرکت برنده نهایی

185,551,018.43
افغانی

قیمت قرارداد

1397/10/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/04/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه های داخل شهر جلال آباد وپروژه هجرات الی جلال آباد بطول مجموعی 6 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی بارک درانی,

شرکت قراردادی

185,551,018.43
افغانی

قیمت قرارداد

185,551,018.43
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

12,905,059.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/10/26

تاریخ شروع قرارداد

1399/04/26

تاریخ ختم قرارداد

1400/02/26

تاریخ ختم نهایی

2 سال 3 ماه 29 روز

مدت قرارداد

44.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 10 ماه 0 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

سرک های داخل شهر جلال آباد و سرک هجرت کلی الی شهر جلال آباد بطول 6 کیلو متر

نام پروژه

12,905,059.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/02/26

تاریخ تکمیل پروژه