چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

44.40%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

20.03%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
چشت شریف (هرات) واحد تطبیق پروژه ها تمویلی دولت ایتالیا (سرک ولایتی - کانکریت ) 35 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان, ایتالیا 1397 420368
عکس ها
هدف پروژه
این پروژه بخش از نقطه اتصال دهلیز شرق و غرب افغانستان بوده و بیش از 1.5 میلون نفر از آن مستفید میگردد. و هم چنان جهت براه افتادن هر چه بیشتر و بهتر چرخ اقتصادی کشور با فراهم نمودن زمینه اتصال معادن کشور به مراکز پروسس آن ساخت این سرک از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار ساختمان سرک هرات - چشت شریف لات اول به طول 35 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1397/01/12

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/22 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

Unique builders construction company and Technologist inc.JV,Badghis construction co.Ltd(BCC),EN-EZ insat sanayee ve ticaredt A.S,Ariana tunnel dam co,Road and Roof construction company,LIMAK,Fayz construction & construction material production company &shiv buildlndia JV

شرکت هایی داوطلب

1397/04/02 - 1397/05/10

شروع/ختم ارزیابی آفرها

800,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1397/12/14 - 1397/12/24

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی وسرکسازی چاکریاپی,

شرکت برنده نهایی

23,179,475.41
دالر

قیمت قرارداد

1398/04/31

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/04/31

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار ساختمان سرک هرات - چشت شریف لات اول به طول 35 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی وسرکسازی چاکریاپی,

شرکت قراردادی

23,179,475.41
دالر

قیمت قرارداد

23,179,475.41
دالر

قیمت نهایی قرارداد

4,642,559.11
دالر

مجموعه پرداخت

1398/04/31

تاریخ شروع قرارداد

1400/04/31

تاریخ ختم قرارداد

1400/04/31

تاریخ ختم نهایی

2 سال 0 ماه 1 روز

مدت قرارداد

44.40%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار ساختمان سرک هرات - چشت شریف لات اول به طول 35 کیلومتر

نام پروژه

317,272,896.32 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/04/31

تاریخ تکمیل پروژه