چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت اول از کیلومتر 00+0 الی 00+23 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سروی و دیزاین ۹۰ کیلومتر سرک شورابک الی سپین بولدک

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

1391/02/11

شروع اعلان داوطلبی

1391/08/14 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

Omega Mimarlik Turkey,AINGEL Lazaro & associa TSG international,Afghan Sadagat construction company,Koba Engineering & consulting LTD Turkey

شرکت هایی داوطلب

1391/08/15 - 1391/10/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1392/05/13 - 1392/05/20

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

KOBA Engineering & Consulting LTD,

شرکت برنده نهایی

873,869.00
دالر

قیمت قرارداد

1393/07/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1393/08/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سروی و دیزاین ۹۰ کیلومتر سرک شورابک الی سپین بولدک

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

KOBA Engineering & Consulting LTD,

شرکت قراردادی

873,869.00
دالر

قیمت قرارداد

873,869.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

مجموعه پرداخت

1393/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم نهایی

0 سال 0 ماه 7 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک شورابک الی سپین بولدک (لات اول)

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه

سروی و دیزاین ۹۰ کیلومتر سرک شورابک الی سپین بولدک

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1393/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

873,869.00
دالر

قیمت قرارداد

873,869.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت