چاپ

پلان

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

پلان

وضعیت فعلی

37.11%

پیشرفت مالی
نام پروژه موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد
پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش (THRCP) , سرک بغلان(دوشی) الی بامیان (شیبر) B2B، قسمت اول (24 کیلومتر) دوشی (بغلان) ترانس هندوکش (سرک ملی - آسفالت )
ملاحظات: اعمار قسمت اول سرک دوشی الی بامیان بطول (24 کیلو متر) بصورت اساسی بشمول ساختمان های آن از قبیل پل، پلچک، دیوار های استنادی وغیره که پروسه تدارکاتی آن از طریق روش باز بین المللی مطابق به رهنمود بانک جهانی و مطابق به طرزالعمل تدارکاتی به پیشبرده شده است.
عکس ها
هدف پروژه
پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصاد
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار قسمت اول سرک دوشی-بامیان بطول 24 کیلومتر.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/01/25

شروع اعلان داوطلبی

1395/03/25 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و انجنیری کینگداو لمیتد,شرکت تولیدی و ساختمانی فیض,شرکت ساختمانی سرک و پول زونگچین,شرکت ساختمانی جینسنگیرننگ,شرکت ساختمانی انجنیری و نصب خط آهن بالاست,شرکت ساختمانی غلغله گروپ,شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق,شرکت ساختمانی 77,شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله

شرکت هایی داوطلب

1395/04/02 - 1395/07/26

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,103,996.42
دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/06/20 - 1396/06/21

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

چینگ داو کانسترکشن انجینرینگ گروپ کو ال تی دی,

شرکت برنده نهایی

22,079,928.41
دالر

قیمت قرارداد

1397/03/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/05/08

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار قسمت اول سرک دوشی-بامیان بطول 24 کیلومتر.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/01/25

شروع اعلان داوطلبی

1395/03/25 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و انجنیری کینگداو لمیتد,شرکت تولیدی و ساختمانی فیض,شرکت ساختمانی سرک و پول زونگچین,شرکت ساختمانی جینسنگیرننگ,شرکت ساختمانی انجنیری و نصب خط آهن بالاست,شرکت ساختمانی غلغله گروپ,شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق,شرکت ساختمانی 77,شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله

شرکت هایی داوطلب

1395/04/02 - 1395/07/26

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,103,996.42
دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/06/20 - 1396/06/21

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

چینگ داو کانسترکشن انجینرینگ گروپ کو ال تی دی,

شرکت برنده نهایی

22,079,928.41
دالر

قیمت قرارداد

1397/03/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1401/01/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار قسمت اول سرک دوشی-بامیان بطول 24 کیلومتر.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

چینگ داو کانسترکشن انجینرینگ گروپ کو ال تی دی,

شرکت قراردادی

22,079,928.41
دالر

قیمت قرارداد

22,079,928.41
دالر

قیمت نهایی قرارداد

8,193,854.43
دالر

مجموعه پرداخت

1397/03/20

تاریخ شروع قرارداد

1399/05/08

تاریخ ختم قرارداد

1399/11/16

تاریخ ختم نهایی

2 سال 7 ماه 26 روز

مدت قرارداد

46.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

0 سال 6 ماه 6 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • مشکلات امنیتی ,اجتماعی , ویروس کرونا و باران های شدید متواتر
  • شرکت قراردادی برای بار اول درخواست تمدید زمانی را برای 190 روزتقویمی نمود که رهبری وزازت محترم فوایدعامه با هماهنگی بانک محترم جهانی تمدید زمانی 145 روز تقویمی را برای بار اول قبول نموده و تمدید زمانی باردوم بری 45 روز دیگر را مشروط به سرعت بخشید درکارها دانسته که 45 روز تمدید زمانی دومی وابسته به سرعت بخشیدن و ثابت نمودن سرعت کار قراردادی میباشد.

اعمار قسمت اول سرک دوشی-بامیان بطول 24 کیلومتر.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

چینگ داو کانسترکشن انجینرینگ گروپ کو ال تی دی,

شرکت قراردادی

22,079,928.41
دالر

قیمت قرارداد

22,079,928.41
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

مجموعه پرداخت

1397/03/20

تاریخ شروع قرارداد

1401/01/10

تاریخ ختم قرارداد

1401/01/10

تاریخ ختم نهایی

3 سال 9 ماه 17 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

status.

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش (THRCP) , سرک بغلان(دوشی) الی بامیان (شیبر) B2B، قسمت اول (24 کیلومتر)

نام پروژه

559,968,729.63 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1401/01/10

تاریخ تکمیل پروژه