چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

61.84%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
اندر (غزنی), گیرو (غزنی) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 32 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1391 420355
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه بین ولسوالی های گیرو واندر ولایت غزنی قرارداشته که با استفاده ازسرک مذکوربه تعداد اضافه تراز40 هزارنفرنفوس ولسوالی گیروساختمان و اعمار این سرک ولسوالی را به مرکز شهر وصل نموده وباعث فقرزدای وایجاد اشتغال برای ماورای این مسیر میگردد . ومردم محل میتوانند مواد تولیدی محلی خویش را به اسرع وقت در مارکیت برسانند که در رشد اقتصاد تاثیرات مثبت را در قبال خواهند داشت . باتوجه به این مسایل وزارت فواید عامه کار این سرک را در اولیت خویش قرار داده تا در رشد وتغیر زندگی ساکنین سهم فعال بگیرند .
نظریات مردم
ثبت نظریه

اسفلت سرک گیرواندر ولایت غزنی به طول 25 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1392/12/07 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی بابر نبات,شرکت ساختمانی الاید یونین

شرکت هایی داوطلب

1392/12/07 - 1392/10/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

215,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بابر نبات, شرکت ساختمانی الاید یونین,

شرکت برنده نهایی

4,300,000.00
دالر

قیمت قرارداد

1393/02/15

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/10/20

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اسفلت سرک گیرواندر ولایت غزنی به طول 25 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بابر نبات, شرکت ساختمانی الاید یونین,

شرکت قراردادی

4,300,000.00
دالر

قیمت قرارداد

6,166,350.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

3,813,421.00
دالر

مجموعه پرداخت

1393/02/15

تاریخ شروع قرارداد

1395/10/20

تاریخ ختم قرارداد

1395/10/20

تاریخ ختم نهایی

2 سال 8 ماه 5 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

1,866,350.00

مقدار تعدیل پولی
  • باقیمانده سه آیتم کاری سب بیس وبیس کورس مواد پرکننده با اسفالت 15 کبلومتر پروژه تعدیل صورت گرفت, این قرارداد بار اول توسط نیرو هایی آیساف عقد شده بود بعد از خروج نیروهای آیساف کار پروژه تکمیل نگردیده صرف 15 کیلومتراز آن باقی مانده بود. دولت افغانستان تصمیم گرفت تا پروژه مذکور را به قراردادی بسپارد بعدازمنظوری اداره محترم تدارکات ملی 15 کیلومترباقی مانده اسفالت سرک از پول همین قرارداد اجرا گردید. - اداره سیستیکا در قسمت ارایه اسناد که نزد PRT بوده است همکاری نماید. - وزارت فواید عامه از کیفیت کار به وضاحت اطمینان دهد.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی خفیف 1395/08/18 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : به تاریخ 18/ 8/ 1395 نظر به فیصله جلسه هیئت رهبری وزارت فواید عامه چنین فیصله گردید ( در صورتیکه شرایط امنیتی طوری باشد که کار تکمیل 1.3 کیلومتر باقی سرک گیرو - اندر ولایت غزنی نا ممکن باشد 1.3 کیلومتر سرک از قرار داد حذف گردد پول آن از قرار داد وضع گردد ) طوریکه مقام محترم وزارت فواید عامه در جریان است چندین مرتبه هیئت از طرف وزارت فواید عامه جهت تسلیمی پروژه سرک اندر - گیرو ولایت غزنی به ساحه اعزام گردیده اند. اما بنابر اینکه ساحه پروژه مذکور از نظر شرایط امنیتی امن نیست هیئت های موظف وزارت نتواستند ساحه پروژه مذکور را از نزدیک دیدن نموده و گزارش تهیه بدارند و هم چنان مقام ولایت غزنی و سایر ارگان های ذیربط در غزنی نیز به نسبت شرایط امنیتی که در ساحه پروژه مذکور قرار دارد نتوانستد با هیئت های وزارت همکاری کند .در ضمن باید علاوه نمود که آخرین بار هیئت که به اساس مکتوب نمبر 3647/2070 مورخ 1396/11/2 ریاست تنظیم پروژه ها و مقام محترم وزارت فواید عامه یکنفر انجنیر از ریاست تنظیم پروژه ها ، یکنفر انجنیر از ریاست لابراتور تحت نظر آمر کار و ساختمان ولایت غزنی جهت معاینه سرک و تسلیم نهای عازم ولایت غزنی گردیدند . که قومندانی امنیه ولایت غزنی طی مکتوب نمبر 297/97 مورخ 1396/11/15 چنین نگاشته است .( ریاست فواید عامه غزنی طوریکه در جریان هستید ولسوالی اندر از جمله ولسوالی های نا امن بوده و تحرکات دشمن درین ولسوالی وجود داشته با آن هم قوامندانی امنیه هیئت موظف را الی ولسوالی اندر تامین امنیت می نماید که البته ولسوالی اندر نقطه آغاز پروژه مذکور است و از آن بعبد تامین امنیت کرده نتوانستن از اینکه قوامندانی امنیه ولایت غزنی از تامین امنیت اباورزیدند هیئت ها بدون نتیجه به مرکز بازگشت نمودند .
تصمیم اتخاذ شده : هر آنچه مقام محترم وزارت در مورد پروژه گیرو - اندر ولایت غزنی لازم دانند فیصله خواهد نمود .
1 امنیتی خفیف خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : قرارگزراش هیات که بمنظور تسلمی ابتد ایی در ساحه اعزام گردیده بود به نسبت مشکلات امینتی در ساحه کار پروژه موفق به برسی فزیکی همه جانبه پروژه نگردیده اند .لذا این پروژه توسط ریاست فواید عامه ولایت غزنی مراقبت گردیده وهم پرداختها باتاید آن صورت گرفته است ، تسیلمی آن نیزباید از طرف آن ریاست صورت گیرد،که دراین قسمت به ادرس ریاست فوایدعامه ولایت غزنی ایمل نیز Send گردید. و همچنان شرکت ساختمانی قراردادی بطول 13.7 کیلومتر آنرا کار نموده و1.3 کیلومتر آن به نسبت ناامنی در ساحه از قرارداد کم گردیده .

دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی گیرو الی ولسوالی اندر ولایت غزنی (32 کیلومتر)

نام پروژه

260,609,525.24 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/10/20

تاریخ تکمیل پروژه

اسفلت سرک گیرواندر ولایت غزنی به طول 25 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1393/02/15

تاریخ شروع قرارداد

1395/10/20

تاریخ ختم قرارداد

1395/10/20

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

4,300,000.00
دالر

قیمت قرارداد

6,166,350.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

1,866,350.00
دالر

تعدیل قیمت
  • باقیمانده سه آیتم کاری سب بیس وبیس کورس مواد پرکننده با اسفالت 15 کبلومتر پروژه تعدیل صورت گرفت, این قرارداد بار اول توسط نیرو هایی آیساف عقد شده بود بعد از خروج نیروهای آیساف کار پروژه تکمیل نگردیده صرف 15 کیلومتراز آن باقی مانده بود. دولت افغانستان تصمیم گرفت تا پروژه مذکور را به قراردادی بسپارد بعدازمنظوری اداره محترم تدارکات ملی 15 کیلومترباقی مانده اسفالت سرک از پول همین قرارداد اجرا گردید. - اداره سیستیکا در قسمت ارایه اسناد که نزد PRT بوده است همکاری نماید. - وزارت فواید عامه از کیفیت کار به وضاحت اطمینان دهد.