چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

93.35%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
غزنی (غزنی) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 10.4 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1391 420340
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکوردرداخل شهرغزنی موقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز170 هزار نفرنفوس مرکزاین شهربطورمستقیم ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت غزنی بطورغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند. همچنان مواد معادن گچ وسنگ گچ ولسوالی ناوربا عبورازمسیرهمین سرک به ولسوالی های مربوطه ولایت غزنی انتقال می یابد شهر غزنی مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام شناخته شده، که بشتر گردشگران را جلب توجه نموده زیرا آثار باستانی در این ولایت وجود دارد . ازاین لحاظ وزارت فوایدعامه ساختمان این سرک را در اولویت کار خویش قرار داده است .
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمارساختمان اساسی 10.4 کیلو متر سرک های داخل شهر غزنی

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/02/08

شروع اعلان داوطلبی

1392/03/01 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی ایچکو,شرکت ساختمانی قلندری

شرکت هایی داوطلب

1392/03/16 - 1392/03/26

شروع/ختم ارزیابی آفرها

13,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1392/04/04 - 1392/04/11

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی, شرکت ساختمانی قلندری,

شرکت برنده نهایی

166,634,359.50
افغانی

قیمت قرارداد

1392/05/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/06/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمارساختمان اساسی 10.4 کیلو متر سرک های داخل شهر غزنی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی, شرکت ساختمانی قلندری,

شرکت قراردادی

166,634,359.50
افغانی

قیمت قرارداد

166,634,359.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

155,547,464.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1392/05/05

تاریخ شروع قرارداد

1395/06/11

تاریخ ختم قرارداد

1395/06/11

تاریخ ختم نهایی

3 سال 1 ماه 5 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • - به نسبت سردی هوا, اجرا نشدن بل های احجام اضافه کاری - از داخل بودجه وزارت فواید عامه منظور است. - در جریان کار یک سلسله کار های اضافی به اساس هدایت مقام ولایت و انجینیران مراقبت کننده در پروژه صورت گرفته و هم مدت چندی اهالی قریه بهلول صاحب مانع کار شرکت گردیده بخاطریکه خواسته های خلاف قرارداد داشته اند و از جانب دیگر انتخابات ریاست جمهوری در جزیان قرارداشت بخاطر تدابیر امنیتی مانع کار پروژه ها میگردیداند و همچنان نسبت عدم وجوه مالی کار اکثر پروژه ها توقف گردیده بود و از جانب دیگر در حدود 10 ملیون افغانی اضافه کاری پروژه به اساس فیصله جلسه تخنیکی مقام وزارت جهت طی مراحل به وزارت محترم مالیه ارسال گریده است.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی خفیف خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : به تاریخ 1-12-1396 هیات ترکیبی از ریاست های سروی پروژه سازی ، ریاست کنترول کیفیت و ریاست تنظیم پروژه ها غرض تسلیمی نهای این پروژه عازم آن والا گردیده بودند بعدازبرسی همه جانبه که ازطرف این تیم صورت گرفته است پروژه متذکره را تسلیم نگردیده است زیرا قرار گزراش تیم اعزامی در قسمت های از ( Shoulder . Drainage. & Solar System ) مشکلات رونما گردیده که باید ریاست فواید عامه باهماهنگی شرکت قراردادی این مشکلات را مرفوع ساخته وسپس وزارت را اطمنان دهند . تا هیات دوباره برای تسلیمی به ساحه اعزام شوند .
تصمیم اتخاذ شده : شرکت باید هرچه عاجل مشکلات فوق الذکرا مرفوع ساخته بعدا اطمنان دهند .

پروژه ساختمان سرک های داخل شهر ولایت غزنی بطول 10.4 کیلومتر

نام پروژه

155,547,464.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/06/11

تاریخ تکمیل پروژه

اعمارساختمان اساسی 10.4 کیلو متر سرک های داخل شهر غزنی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1392/05/05

تاریخ شروع قرارداد

1395/06/11

تاریخ ختم قرارداد

1395/06/11

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

166,634,359.50
افغانی

قیمت قرارداد

166,634,359.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • - به نسبت سردی هوا, اجرا نشدن بل های احجام اضافه کاری - از داخل بودجه وزارت فواید عامه منظور است. - در جریان کار یک سلسله کار های اضافی به اساس هدایت مقام ولایت و انجینیران مراقبت کننده در پروژه صورت گرفته و هم مدت چندی اهالی قریه بهلول صاحب مانع کار شرکت گردیده بخاطریکه خواسته های خلاف قرارداد داشته اند و از جانب دیگر انتخابات ریاست جمهوری در جزیان قرارداشت بخاطر تدابیر امنیتی مانع کار پروژه ها میگردیداند و همچنان نسبت عدم وجوه مالی کار اکثر پروژه ها توقف گردیده بود و از جانب دیگر در حدود 10 ملیون افغانی اضافه کاری پروژه به اساس فیصله جلسه تخنیکی مقام وزارت جهت طی مراحل به وزارت محترم مالیه ارسال گریده است.