چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

92.50%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

75.33%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
غوریان (هرات), زنده جان (هرات) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولایتی - آسفالت ) 27.5 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1389 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار وساختمان این سرک قادر میسازد که مردم محل به نسبت مصروف بودن در دامداری وزمین داری مواد های تولیدی زراعتی خویش را در اسرع وقت در مرکزولایت انتقال دهند که این امر سبب رشد اقتصاد واستفاده موثر از حاصلات ومیوه جات میگردد . وازطرف دگرموقعیت این ولسوالی از اهمیت استراتیژی خواص برخوردار است بدین ملحوظ وزارت فوایدعامه کار این سرک را در اولویت خویش قرار داده است .
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک هرات غوریان بخش دوم بطول 27.59 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1390/09/07

شروع اعلان داوطلبی

1390/08/23 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی سندریلا,شرکت ساختمانی بادغیس مشترک با شرکت هوبی لینا چینایی,شرکت ساختمانی الحوتی,شرکت ساختمانی حاجی خلیل

شرکت هایی داوطلب

1390/08/28 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

15,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1391/04/10 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی هوبی لینما چینائی,

شرکت برنده نهایی

646,208,261.00
افغانی

قیمت قرارداد

1391/05/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/31

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک هرات غوریان بخش دوم بطول 27.59 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی هوبی لینما چینائی,

شرکت قراردادی

646,208,261.00
افغانی

قیمت قرارداد

795,487,092.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

599,249,773.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1391/05/01

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/31

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/31

تاریخ ختم نهایی

6 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

92.50%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

149,278,831.00

مقدار تعدیل پولی
  • دلایل اداره جهت تعدیل قرارداد اداره محترم ذریعه پیشنهاد 2451 مورخ 1396/07/18 بیان میدارد به اساس بررسی بورد تخنیکی انجام شده مشکلات امنیتی مشکلات تخنیکی در دیزاین پروژه و مشکلات استملاک زمین ها در مسیر سرک میباشد
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : اعمار سرک هرات غوریان بطول ۲۷.۵۹ کیلومتر بخش دوم به نسبت مدیریت رهبری ضعیف شرکت قرار دادی به کندی پیش میرود . برای سرعت بخشیدن کار به مسول شرکت قراردادی هدایت لازمه داده شده واین موضوع همه روزه تعقیب میگردد .
تصمیم اتخاذ شده : در زمینه آنچه مقام محترم وزارت تصمیم اتخاذ خواهند فرمود .

اعمار سرک هرات غوریان بطول 27.59 کیلومتر بخش دوم

نام پروژه

599,249,773.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/04/31

تاریخ تکمیل پروژه