چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

92.97%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

70.07%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پشتون زرغون (هرات) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولایتی - آسفالت ) 44 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1389 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار وساختمان این سرک قادر میسازد که مردم محل به نسبت مصروف بودن در دامداری وزمین داری مواد های تولیدی زراعتی خویش را در اسرع وقت در مرکزولایت انتقال دهند که این امر سبب رشد اقتصاد واستفاده موثر از حاصلات ومیوه جات میگردد .
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک هرات پشتون زرغون به طول 44 کیلو متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1390/07/24

شروع اعلان داوطلبی

1390/09/12 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت بلند تباغی ، شرکت ختک الایت ، شرکت حاجی خلیل، شرک راه بام ، شرکت بادغیس

شرکت هایی داوطلب

1390/09/14 - 1391/02/12

شروع/ختم ارزیابی آفرها

15,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1391/02/16 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بادغیس,

شرکت برنده نهایی

1,032,962,110.00
افغانی

قیمت قرارداد

1391/05/14

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/31

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک هرات پشتون زرغون به طول 44 کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بادغیس,

شرکت قراردادی

1,032,962,110.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,399,962,338.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

980,977,924.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1391/05/14

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/31

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/31

تاریخ ختم نهایی

5 سال 11 ماه 18 روز

مدت قرارداد

92.97%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

367,000,228.00

مقدار تعدیل پولی
  • به دلیل تغیر در بل احجام کاری در پرکاری(135074.45 متر مکعب) که موضوع به تدارکات خاص راجع شده و به تاریخ 11/9/1391 موضوع بررسی و منظور گردیده است
  • از اینکه اسناد تخنیکی پروژه متذکره مطابق پروگرام روستای برنامه ملی روستای دیزاین گردیده بود در جریان کار پروژه نظر به تقاضای اهالی شریف ان ولایت یک سلسله تغیرات را در پروژه پیشنهاد نموده اند که از جانب مقام وزارت و هیت تخنیکی توظیف شده بعد از باز نگری دیزاین قبلی یک سلسله اضافه کاری را چون عریض ساختن عرض سرک اضافه نمودن ضخامت اسفالت ، دیوار های استنادی ، سنگکاری چویجه ها و گلدان های میانی سرک و غیره احجام بر علاوه احجام قرارداد شده میباشد .
  • به اساس بررسی بورد تخنیکی انجام شده مشکلات امنیتی مشکلات تخنیکی در دیزاین پروژه و مشکلات استملاک زمین ها در مسیر سرک میباشد.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1396/08/20 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : شرکت بادغیس طی نامه شماره 133 مورخه 1397/01/18 خویش عدم پرداخت بیل کارکردکی و موضوع استملاک دوکاکین داخل بازار پشتون زرغون ولایت هرات را عنوانی مقام محترم وزارت وانمود ساخته اند این در حالیست که مشکلات استملاک به تاریخ 20 / 01/1397 کاملا" برچیده شد ،ازطرف دگر قرار گزارشات تیم مراقبت کننده پول به اندازه حجم کار پرداخت گردیده وهم یک invoice شرکت دروزارت مالیه تحت پروسیس قرار دارد . درنتجه شرکت درزمینه توجه جدی برای تکمیل پروژه را ندارد .
تصمیم اتخاذ شده : شرکت قرار دادی باید در قسمت تسریع بخشیدن کار پروژه توجه جدی نموده تا کار پروژه به وقت داده شده تکمیل شود .

اعمار سرک هرات پشتون زرغون به طول 44 کیلو متر

نام پروژه

980,977,924.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/04/31

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار سرک هرات پشتون زرغون به طول 44 کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1391/05/14

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/31

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/31

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

1,032,962,110.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,399,962,338.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

367,000,228.00
افغانی

تعدیل قیمت
  • به دلیل تغیر در بل احجام کاری در پرکاری(135074.45 متر مکعب) که موضوع به تدارکات خاص راجع شده و به تاریخ 11/9/1391 موضوع بررسی و منظور گردیده است
  • از اینکه اسناد تخنیکی پروژه متذکره مطابق پروگرام روستای برنامه ملی روستای دیزاین گردیده بود در جریان کار پروژه نظر به تقاضای اهالی شریف ان ولایت یک سلسله تغیرات را در پروژه پیشنهاد نموده اند که از جانب مقام وزارت و هیت تخنیکی توظیف شده بعد از باز نگری دیزاین قبلی یک سلسله اضافه کاری را چون عریض ساختن عرض سرک اضافه نمودن ضخامت اسفالت ، دیوار های استنادی ، سنگکاری چویجه ها و گلدان های میانی سرک و غیره احجام بر علاوه احجام قرارداد شده میباشد .
  • به اساس بررسی بورد تخنیکی انجام شده مشکلات امنیتی مشکلات تخنیکی در دیزاین پروژه و مشکلات استملاک زمین ها در مسیر سرک میباشد.