چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

50.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

49.64%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
گردیز (پکتیا), زرمت (پکتیا) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 10 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی 10 کیلومتر سرک از گردیز الی زرمت فیز اول لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

بازسازی سرک از گردیز الی زرمت از نقطه 000+0 الی 000+10کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی مقید

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1396/09/17 14:44:21

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ها مشترک ساختمانی قدوس خیل و شرکت ساختمانی لایت ستار -  شرکت ساختمانی ایچکو - شرکت ها مشترک ساختمانی بابرنبات و شرکت ساختمانی الاید یوینین

شرکت هایی داوطلب

1397/09/18 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

7,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/10/12 - 1397/10/19

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی,

شرکت برنده نهایی

335,460,683.25
افغانی

قیمت قرارداد

1397/11/09

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/04/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بازسازی سرک از گردیز الی زرمت از نقطه 000+0 الی 000+10کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی,

شرکت قراردادی

335,460,683.25
افغانی

قیمت قرارداد

335,460,683.25
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

166,519,048.95
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/11/09

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/27

تاریخ ختم قرارداد

1400/04/04

تاریخ ختم نهایی

2 سال 4 ماه 26 روز

مدت قرارداد

50.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 11 ماه 9 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • بخاطر مشکلات شدید امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرار داد گردیده است
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی متوسط خیر 0 اتفاق افتاده
1 امنیتی شدید 1396/11/28 بلی 270 اتفاق افتاده
جزئیات : به دلیل مشکلات امنیتی قراردادی نتوانسته کار را در ساحه آغاز کند که مقام محترم وزارت نیز در جریان میباشند.

بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق

نام پروژه

166,519,048.95 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/04/04

تاریخ تکمیل پروژه