چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

92.33%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پغمان (کابل) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 14.119 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت کابل زون کابل.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/03/24

شروع اعلان داوطلبی

1396/04/14 13:43:45

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی رود روف -,شرکت ساختمانی و انجنیری بلتیک- شرکت ها مشترک ساختمانی الیاس ویس و شرکت ساختمانی آریوب سپین غر-,شرکت ها مشترک ساختمانی کریم شریفی و شرکت ساختمانی ترست - شرکت ساختمانی افغان بلدرز -,شرکت ساختمانی یونیک بلدرز - شرکت ساختمانی پرو بیلد -,شرکت ها مشترک ساختمانی کلکسی اسکای و شرکت ساختمانی مشرق.

شرکت هایی داوطلب

1396/04/20 - 1396/05/22

شروع/ختم ارزیابی آفرها

13,707,369.47
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/07/23 - 1396/07/30

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی کریم شریفی و شرکت ساختمانی ترست.,

شرکت برنده نهایی

274,147,389.43
افغانی

قیمت قرارداد

1396/09/14

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/02/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت کابل زون کابل.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی کریم شریفی و شرکت ساختمانی ترست.,

شرکت قراردادی

274,147,389.43
افغانی

قیمت قرارداد

274,147,389.43
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

253,122,569.40
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/09/14

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/10

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 24 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

بازسازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر

نام پروژه

253,122,569.40 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/02/10

تاریخ تکمیل پروژه

باز سازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت کابل زون کابل.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/09/14

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/10

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

274,147,389.43
افغانی

قیمت قرارداد

274,147,389.43
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت