چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

88.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سرخ پارسا (پروان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 12 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی12 کیلومتر سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و باز سازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون کابل.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/03/01

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/22 09:33:27

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و انجنیری هری الفا

شرکت هایی داوطلب

1396/04/13 - 1396/04/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

97,200.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/05/15 - 1396/05/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، انجنیری و خدمات مشورتی هری الفا,

شرکت برنده نهایی

320,524,365.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/08/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/14

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و باز سازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون کابل.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، انجنیری و خدمات مشورتی هری الفا,

شرکت قراردادی

320,524,365.00
افغانی

قیمت قرارداد

320,524,365.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

282,054,484.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/08/01

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 10 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول، لات اول

نام پروژه

282,054,484.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/14

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و باز سازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+12 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پروان زون کابل.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/08/01

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

320,524,365.00
افغانی

قیمت قرارداد

320,524,365.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت