چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.57%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خوست (خوست) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 80 ( متر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1389 420106
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان پل آهن کانکریتی به طول 80 متر از لکن الی مرکز خوست بالای دریای متون در قریه بدیخیل این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی پل (اهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست زون جنوب شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/03/02

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/24 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی ده صلح پیغام .شرکت ساختمانی مراکش وافغان کورپ.شرکتهایی مشترک النفع ساختمانی الاسکا و ساختمانی اکبر نصرت

شرکت هایی داوطلب

1396/04/11 - 1396/04/14

شروع/ختم ارزیابی آفرها

80,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/07/02 - 1396/07/09

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی افغان کورپ,

شرکت برنده نهایی

40,866,577.50
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/22

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی پل (اهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست زون جنوب شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی افغان کورپ,

شرکت قراردادی

40,866,577.50
افغانی

قیمت قرارداد

40,866,577.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

40,281,972.98
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/22

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/01

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 7 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان پل آهن کانکریتی به طول 80 متر از لکن الی مرکز خوست بالای دریای متون در قریه بدیخیل

نام پروژه

40,281,972.98 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/01

تاریخ تکمیل پروژه

باز سازی پل (اهن کانکریتی) به طول 80 متر بالای دریای متون از لکن الی مرکز خوست قریه بدیخیل ولایت خوست زون جنوب شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/07/22

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/01

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

40,866,577.50
افغانی

قیمت قرارداد

40,866,577.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت