چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

94.62%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مرکز بهسود (میدان وردک) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 10 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان 10 کیلومتر سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 کیلومتر فیز اول با فرش جغلی ولایت میدان وردک این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 کیلومتر فیز اول با فرش جغلی ولایت میدان وردک

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس, شرکت ساختمانی و سرکسازی آریوب سپین غر,

شرکت برنده نهایی

180,218,377.50
افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/07/25

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 کیلومتر فیز اول با فرش جغلی ولایت میدان وردک

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس, شرکت ساختمانی و سرکسازی آریوب سپین غر,

شرکت قراردادی

180,218,377.50
افغانی

قیمت قرارداد

180,218,377.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

170,527,099.23
افغانی

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/25

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/25

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 کیلومتر فیز اول با فرش جغلی ولایت میدان وردک

نام پروژه

170,527,099.23 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/07/25

تاریخ تکمیل پروژه