چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

90.32%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ورسج (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 9.41 ( متر) / 6 (متر بانک جهانی 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 13.99 کیلومتر سرک از ورسج الی خوست و فرنگ بخش سوم، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده شده و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک ورسج الی خوست فرنگ بخش سوم لات اول از کیلو متر 730+23 الی 720+37 (فرش جغلی) ولسوالی ورسج ولایت تخار زون شمال شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/02/02

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/02 09:17:36

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی کریم شریفی و شرکت ساختمانی رود آمو-

شرکت هایی داوطلب

1396/03/16 - 1396/04/21

شروع/ختم ارزیابی آفرها

9,217,987.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/05/24 - 1396/06/04

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی کریم شریفی و شرکت ساختمانی رود آمو.,

شرکت برنده نهایی

184,359,735.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/24

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک ورسج الی خوست فرنگ بخش سوم لات اول از کیلو متر 730+23 الی 720+37 (فرش جغلی) ولسوالی ورسج ولایت تخار زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ها مشترک ساختمانی و سرکسازی کریم شریفی و شرکت ساختمانی رود آمو.,

شرکت قراردادی

184,359,735.00
افغانی

قیمت قرارداد

184,359,735.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

166,516,537.90
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/24

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 30 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان سرک از ورسج الی خوست و فرنگ بخش سوم، لات اول

نام پروژه

166,516,537.90 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/26

تاریخ تکمیل پروژه

باز سازی سرک ورسج الی خوست فرنگ بخش سوم لات اول از کیلو متر 730+23 الی 720+37 (فرش جغلی) ولسوالی ورسج ولایت تخار زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/07/24

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

184,359,735.00
افغانی

قیمت قرارداد

184,359,735.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت