چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

90.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

50.20%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مندول (نورستان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 11 ( کیلومتر) / 5 (متر بانک جهانی 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 11 کیلومتر با فرش جغلی از ولسوالی دوآب ولایت نورستان شروع و به ولسوالی مندول ولایت نورستان خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک از دو آب الی پل دهنه پیار الی مندول فیز دوم لات اول از نقطه 000+22 الی 000+33 کیلومتر فرش جغلی ولایت نورستان زون شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/05/22

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/03 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی عطاالله نورستانی و شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان وطن

شرکت هایی داوطلب

1395/11/01 - 1396/05/04

شروع/ختم ارزیابی آفرها

5,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/07/03 - 1397/12/11

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

عطا الله نورستانی ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

179,915,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/03

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک از دو آب الی پل دهنه پیار الی مندول فیز دوم لات اول از نقطه 000+22 الی 000+33 کیلومتر فرش جغلی ولایت نورستان زون شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

عطا الله نورستانی ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

179,915,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

179,915,820.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

90,318,826.20
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/03

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/11

تاریخ ختم قرارداد

1399/09/09

تاریخ ختم نهایی

3 سال 2 ماه 4 روز

مدت قرارداد

90.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

1 سال 8 ماه 28 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • بخاطر مشکلات امنیتی پروزه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است
  • بخاطر مشکلا امنیتی و مشکلات محیطی و اجتماعی پروژه تمدید میعاد قرارداد گردیده است
  • بخاطر شیوع ویروس کرونا تمدید میعاد قرارداد گردید

بازسازی سرک از دو آب الی پل دهنه پیار الی مندول فیز دوم، لات اول از نقطه 000+22 الی 000+33 کیلومتر، فرش جغلی، ولایت نورستان، زون شرق

نام پروژه

90,318,826.20 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/09/09

تاریخ تکمیل پروژه