چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

85.88%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
میمنه (فاریاب), پشتون کوت (فاریاب) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 16.88 ( کیلومتر) / 6.5 (متر بانک جهانی 1393 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 16.88 کیلومتر سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده شده و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/02/30

شروع اعلان داوطلبی

1396/02/30 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و انجینری فضل الله

شرکت هایی داوطلب

1396/03/09 - 1396/04/21

شروع/ختم ارزیابی آفرها

3,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/07/19 - 1398/02/27

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,

شرکت برنده نهایی

182,573,270.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,

شرکت قراردادی

182,573,270.00
افغانی

قیمت قرارداد

182,573,270.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

156,801,802.60
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول

نام پروژه

156,801,802.60 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/26

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/07/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/26

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

182,573,270.00
افغانی

قیمت قرارداد

182,573,270.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت