چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

91.78%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شکر دره (کابل) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 13 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و بازسازی 12.76 کیلومتر سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده شده و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و بازسازی سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/05/24

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/15 10:02:58

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی ابرام گلوبل گروپ.شرگت ساختمانی انجنیری و مشورتی هری الفا. شرکت های مشترک ساختمانی ترست و کریم شریفی

شرکت هایی داوطلب

1395/04/14 - 1395/05/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

119,500.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/05/24 - 1396/05/31

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، انجنیری و خدمات مشورتی هری الفا,

شرکت برنده نهایی

317,709,302.40
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/22

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/14

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و بازسازی سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، انجنیری و خدمات مشورتی هری الفا,

شرکت قراردادی

317,709,302.40
افغانی

قیمت قرارداد

317,709,302.40
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

291,589,958.50
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/22

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 20 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و بازسازی سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره

نام پروژه

291,589,958.50 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/14

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و بازسازی سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/07/22

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/14

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

317,709,302.40
افغانی

قیمت قرارداد

317,709,302.40
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت