چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

92.55%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شهرستان (دایکندی) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 11 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان, بانک جهانی 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی سرک با فرش اسفالت از دایکندی الی شهرستان، بخش دوم، لات اول،این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.,
نظریات مردم
ثبت نظریه

بازسازی سرک با فرش اسفالت از دایکندی الی شهرستان، بخش دوم، لات اول،

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/10/18

شروع اعلان داوطلبی

1395/11/18 08:58:47

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی الیاس ویس

شرکت هایی داوطلب

1396/01/06 - 1396/02/29

شروع/ختم ارزیابی آفرها

7,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1393/07/01 - 1393/07/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

394,522,621.50
افغانی

قیمت قرارداد

1396/06/14

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/11/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بازسازی سرک با فرش اسفالت از دایکندی الی شهرستان، بخش دوم، لات اول،

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

394,522,621.50
افغانی

قیمت قرارداد

394,522,621.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

365,122,391.77
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/06/14

تاریخ شروع قرارداد

1397/11/07

تاریخ ختم قرارداد

1397/11/07

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 21 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

بازسازی سرک با فرش اسفالت از دایکندی الی شهرستان، بخش دوم، لات اول، چنیچ 000+10 الی 460+20 کیلومتر، ولایت دایکندی، زون مرکزی

نام پروژه

365,122,391.77 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/11/07

تاریخ تکمیل پروژه