چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

92.58%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جانی خیل (پکتیا) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 16.258 ( کیلومتر) / 6 (متر بانک جهانی 1395 420558
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی 16.25 کیلومتر سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

بازسازی سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1393/08/04

شروع اعلان داوطلبی

1393/09/09 08:56:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی همکار - شرکت ساختمانی افنتخ - شرکت ساختمانی کابل الحرامین - شرکت ساختمانی باز آریوبی - شرکت ساختمانی امرخیل - شرکت ساختمانی تولیدی سریا - شرکت ساختمانی افغان برلند - شرکت ساختمانی امارات حسن استید - شرکت ساختمانی الیاس ویس.

شرکت هایی داوطلب

1393/09/17 - 1393/10/23

شروع/ختم ارزیابی آفرها

97,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/08/04 - 1395/09/13

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی باز آریوبی,

شرکت برنده نهایی

128,452,200.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/10/29

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/10/08

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بازسازی سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی باز آریوبی,

شرکت قراردادی

128,452,200.00
افغانی

قیمت قرارداد

128,452,200.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

118,915,640.31
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/10/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/08

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/08

تاریخ ختم نهایی

1 سال 11 ماه 10 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • • چون پروژه متذکره در ساحه سردسیر قرار دارد و همچنان در فصل زمستان (05-Dec-2016) عقد قرارداد گردید که به اثر برف باری سنگین و سرد بودن هوا در ساحه کار پروژه مطابق پلان آن (20-Dec-2016) اغاز نگردید، کارهای ساختمانی پروژه بعد از مساعد شدن هوا بتاریخ 15-Mar-2017 اغاز گردید که باعث توقف کار برای مدت 85 روز گردید. • بعد از سپری شدن فصل زمستان قراردادی پروژه متذکره بتاریخ 15-March-2017 در ساحه حظور یافت و کارهای پروژه را عملآ در ساحه اغاز نمودند که از طرف مخالفین دولت برای مدت یک و نیم ماه الی تاریخ 26-Apr-2017 کار پروژه توقف گردید ، بعدآ توسط متنفذین قوم مشکلات با مخالفین دولت رفع و قراردادی کارهای پروژه را دوباره اغاز نمودند که باعث توقف کار به مدت 42 روز گردید. • بتاریخ 30-Jul-2017 ولسوالی جانی خیل توسط مخالفین دولت سقوط کرد و بعدآ نیز ولسوالی جانی خیل چندین بار بین دولت و مخالفین دولت دست به دست گردید برنامه ذریعه ایمیل به تاریخ 30-Jul-2017 بخاطر جلوگیری از وقوع تلفات جانی انجینران برنامه و پرسونل شرکت مجبورآ هدایت توقف کار پروژه را به شرکت داد و پس از حصول اطمنان از بهتر شدن حالت امنیتی ساحه از طرف متنفذین قوم ولسوالی جانی خیل در جلسه با معین مالی و اداری وزارت محترم فواید عامه بتاریخ 08-Jan-2018 ذریعه مکتوب شماره 769 هدایت دوباره اغاز کارهای باقیمانده پروژه به شرکت مذکور داده شد که باعث توقف کار برای مدت 162 روز گردید.

بازسازی سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول

نام پروژه

118,915,640.31 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/10/08

تاریخ تکمیل پروژه

بازسازی سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/10/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/08

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/08

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

128,452,200.00
افغانی

قیمت قرارداد

128,452,200.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • • چون پروژه متذکره در ساحه سردسیر قرار دارد و همچنان در فصل زمستان (05-Dec-2016) عقد قرارداد گردید که به اثر برف باری سنگین و سرد بودن هوا در ساحه کار پروژه مطابق پلان آن (20-Dec-2016) اغاز نگردید، کارهای ساختمانی پروژه بعد از مساعد شدن هوا بتاریخ 15-Mar-2017 اغاز گردید که باعث توقف کار برای مدت 85 روز گردید. • بعد از سپری شدن فصل زمستان قراردادی پروژه متذکره بتاریخ 15-March-2017 در ساحه حظور یافت و کارهای پروژه را عملآ در ساحه اغاز نمودند که از طرف مخالفین دولت برای مدت یک و نیم ماه الی تاریخ 26-Apr-2017 کار پروژه توقف گردید ، بعدآ توسط متنفذین قوم مشکلات با مخالفین دولت رفع و قراردادی کارهای پروژه را دوباره اغاز نمودند که باعث توقف کار به مدت 42 روز گردید. • بتاریخ 30-Jul-2017 ولسوالی جانی خیل توسط مخالفین دولت سقوط کرد و بعدآ نیز ولسوالی جانی خیل چندین بار بین دولت و مخالفین دولت دست به دست گردید برنامه ذریعه ایمیل به تاریخ 30-Jul-2017 بخاطر جلوگیری از وقوع تلفات جانی انجینران برنامه و پرسونل شرکت مجبورآ هدایت توقف کار پروژه را به شرکت داد و پس از حصول اطمنان از بهتر شدن حالت امنیتی ساحه از طرف متنفذین قوم ولسوالی جانی خیل در جلسه با معین مالی و اداری وزارت محترم فواید عامه بتاریخ 08-Jan-2018 ذریعه مکتوب شماره 769 هدایت دوباره اغاز کارهای باقیمانده پروژه به شرکت مذکور داده شد که باعث توقف کار برای مدت 162 روز گردید.