چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

87.00%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت فعلی

79.55%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مروره (کنر) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 11.09 ( کیلومتر) / 6.5 (متر بانک جهانی 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 11.09 کیلومتر از ولسوالی مروره شروع و به ولسوالی اسمار ولایت کنر خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی ساختمان سرک از مراوره الی ولسوالی آسمار، بخش دوم، لات اول، از نقطه 000+14 الی 097.47+25 کیلومتر، (فرش جغلی) زون شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1393/06/09

شروع اعلان داوطلبی

1393/07/09 08:34:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی افغان ودیر - شرکت ساختمانی رضاء احمدی - شرکت ساختمانی خلیل رحیمی - شرکت ساختمانی کابل الحرامین -,شرکت ساختمانی عطاالله نورستانی - قرار افغان-

شرکت هایی داوطلب

1393/07/12 - 1393/08/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,748,923.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی افغان وطن,

شرکت برنده نهایی

58,582,571.49
افغانی

قیمت قرارداد

1393/09/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی ساختمان سرک از مراوره الی ولسوالی آسمار، بخش دوم، لات اول، از نقطه 000+14 الی 097.47+25 کیلومتر، (فرش جغلی) زون شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی افغان وطن,

شرکت قراردادی

58,582,571.49
افغانی

قیمت قرارداد

62,186,692.98
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

49,467,460.75
افغانی

مجموعه پرداخت

1393/09/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/01

تاریخ ختم نهایی

4 سال 0 ماه 6 روز

مدت قرارداد

87.00%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

0 سال 5 ماه 22 روز

مدت تعدیل شده

3,604,121.49

مقدار تعدیل پولی
  • الف : دلایل تاخیردر پروژه : 1- مشکلات اجتماعی با اهالی منطقه که در نتیجه برای مدت ( یکماه) کار متوقف بود. 2- مشکلات امنیتی و حمله بالای پرسونل و ماشینری شرکت که بر اثر آن 3 کارمند شرکت جراحت برداشته وباعث از تخریب یک عراده اسکواتر گردید( مدت یکماه از تاریخ 15-3-2015 الی 2015-4-16 کار پروژه متوقف گردید. 3- مشکلات امنیتی و جنگ مسلحانه دولت با مخالفین در ساحه برای مدت (7) روز از 2015-5-17 الی 2015-5-24 4- مشکلات امنیتی اخطاریه و مسدود نمودن راه ها ازطرف مخالفین برای مدت 3 ماه از تاریخ 2015-07-30 الی 2015-11-01 5- اجازه ندادن انفجارات غرض اعمار سرک جدید از طرف پولیس سرحدی ارگان های امنیتی و وزارت امور خارجه که موضوع تا الحال حل نگردیده است ( از تاریخ 2016-04-10 تا الحال 88 روز ) 6- تغیردردیزاین که سروی و دیزاین دوباره مدت یکماه را در برگرفت. ب:دلایل تعدیل قیمت پروژه: تغیردردیزاین: به اثر تغیر در میلانهای کندن کاری مواد سخت ازقبیل سنگ صخره ئی احجام کندنکاری نظر به ضرورت ساحه اضافه گردید. همچنان نظر به ضرورت ساحه پلچک 7 متره به پل 10 متره تبدیل گردید که سبب ازدیاد احجام کار گردید. این ازدیاد احجام کاری مدت تقریبا 90 روز اضافی را ضرورت دارد تا تکمیل گردد. آیتم های اضافه شده در بیل احجام کاری پروژه : کندن کار مواد سخت توسط ماشینری - کندن کاری مواد سخت توسط مواد انفجاری.کندن کاری برای تهداب پلچک ها - پرکاری پشت پلچک ها. اضافه شدن سنگ کاری در کار پلچک ها و دیوار استنادی-اضافه شدن آیتم های کانکریت سیخ دار در کار پل.
  • 1- اوضاع خراب امنیتی در ساحه مخصوصاً در ساحه کار پروژه. 2- بخاطر انتقال مواد انفجاری و گرفتن اجازه از نیروهای امنیتی بخاطر انفجار سخره های کوه در مسیر پروژه. 3- سومین دلیل تاخیر در پروژه مشکلات اجتماعی در ساحه کار. 4- توقف کامل امور کاری پروژه توسط طالبان در ساحه.
  • به دلیل مشکلات محیطی و اجتماعی و مشکلات امنیتی تعدیل زمانی گردید.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات متوسط 1397/02/20 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : بخاطر مشکلات امنیتی، مشکلات محیطی و ضعف و مدیریت شرکت قراردادی پروژه متذکره از سال 2018 بدین سو متوقف میباشد
تصمیم اتخاذ شده : چندین بار با شرکت جلسه گرفته شده است ولی شرکت مربوطه علاقه مندی به پیشبرد کار ندارد.

اعمار و بازسازی سرک از مروره الی ولسوالی اسمار، بخش دوم، لات اول

نام پروژه

49,467,460.75 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/10/01

تاریخ تکمیل پروژه