چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

92.50%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شهرستان (دایکندی) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 9.62 ( کیلومتر) / 5.5 (متر بانک جهانی 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی 9.62 کیلومتر سرک از شهرستان الی کوتل قناق بخش پنجم، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

بازسازی سرک از شهرستان الی کوتل قناق بخش پنجم، لات اول

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1393/08/03

شروع اعلان داوطلبی

1393/09/03 08:15:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی همکار,شرکت ساختمانی گریند لند ستار,شرکت ساختمانی ادیان,شرکت ساختمانی ارام,شرکت ساختمانی ازار,شرکت ساختمانی باریج,شرکت ساختمانی الیاس,شرکت ساختمانی پکتین,شرکت ساختمانی صفت,شرکت ساختمانی تایم لاین,شرکت ساختمانی ایرکتور

شرکت هایی داوطلب

1393/11/19 - 1393/12/05

شروع/ختم ارزیابی آفرها

10,099,576.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/08/04 - 1395/08/25

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی گرین لند ستار,

شرکت برنده نهایی

189,540,160.63
افغانی

قیمت قرارداد

1395/09/29

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/08/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بازسازی سرک از شهرستان الی کوتل قناق بخش پنجم، لات اول

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی گرین لند ستار,

شرکت قراردادی

189,540,160.63
افغانی

قیمت قرارداد

177,088,796.26
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

163,804,780.52
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/09/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/01

تاریخ ختم نهایی

1 سال 10 ماه 4 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

-12,451,364.37

مقدار تعدیل پولی
  • دلایل تنقیص قیمت قرارداد: • چون پروژه چند سال قبل سروی و دیزاین ګردیده بود منظوری وقرارداد پروژه متذکره در ماه دیسیمبر 2016 صورت ګرفت چون موسم زمستانی بود و به سبب برف باری سنگین و سردی هوا شرایط کاری مساعد نبوده لهذا کار پروژه بتاریخ قرارداد شده شروع نگردید و بعد از سپری شدن زمستان در ماه اپریل 2017 قرار دادی در ساحه حضور یافت و سروی ابتدایی پروژه را اغاز نمود. ولی به دلیل تخریب شدن اکثریت بینچ مارکهای پروژه توسط مردم محل و تفاوت زیاد در بنچ مارکهای موجود دیزاین در ساحه تطبیق نگردید پروژه ایجاب سروی و دیزاین مجدد نمود و به اثر دیزاین جدید بعضی اقلام بیل احجام کار زیاد و کم گردید که (6.16) فیصد در قیمت مجموعی قرارداد تنقیص به وجود آمد. دلایل تمدید معیاد قرارداد: • نظر به قرارداد باید که کار پروژه بتاریخ 19-Dec-2016آغاز میشد مګر به اساس برف باری شدید و سردی هوا کار پروژه مذکور بتاریخ قرار داد شده آغاز نشد و قراردادی بعد از مساعد شدن حالات جوی بتاریخ 01-April-2017 در ساحه حضور یافت که باعث تاخیر کار برای مدت 103 روز. • قراردادی سروی ابتدایی ساحه را بتاریخ 02-Apr-2017 آغاز نمود بعد از انجام سروی ادعا کردند که مشکلات در مسیر ، ایلیویشن و همچنان مشکلات اجتماعی در مسیر سرک وجود دارد،که بعدآ برنامه سرویر خودرا برای حل این مشکل و سروی مشترک اعزام نمود که پروژه از سر سروی و به تعقیب دیزاین مجدد گردید، که دیزاین جدید (Plan& Profile) سرک به تاریخ 2017-05-13 و دیزاین ساختمانها بعدآ به تاریخ 2017-07-03 به دست رس قراردادی قرار گرفت. که این پروسه باعث تاخیر کار برای مدت 92 روز. • کندنکاری مواد سخت به حجم 99،302.2 متر مکعب بعد از سروی و دیزاین جدید زیاد گردید که این اضافه کاری در حجم کندنکاری مواد سخت ضرورت به وقت اضافی 90 روز دارد. • به سبب موقیعت پروژه در یکی از سردسیر ترین نقطه افغانستان (کوتل قناق ) کارهای ساختمانی پروژه از تاریخ 2017-اکتوبر-23 الی 2018-اپریل-04 در ساحه کار پروژه متوقف خواهد بود. باعث تاخیر کار برای مدت 163 روز.

بازسازی سرک از شهرستان الی کوتل قناق بخش پنجم، لات اول، چنیچ 820+64 الی 447.04+74 کیلومتر، فرش جغل، ولایت دایکندی، زون مرکزی

نام پروژه

163,804,780.52 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/01

تاریخ تکمیل پروژه