چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

95.65%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ارغنداب (کندهار) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 110 ( متر) / 7.9 (متر حکومت افغانستان 1390 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار وساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی درمسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی در مسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت بالای دریای (ارغندب) ولایت کندهار زون جنوب

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/02/06

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/02 14:40:34

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی آرین متحد . شرکت ساختمانی بارک سعادت .شرکت ساختمانی مراکش

شرکت هایی داوطلب

1396/03/15 - 1396/04/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

800,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/05/08 - 1396/05/14

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی آرین متحد,

شرکت برنده نهایی

30,566,451.30
افغانی

قیمت قرارداد

1396/06/06

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/08/28

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی در مسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت بالای دریای (ارغندب) ولایت کندهار زون جنوب

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی آرین متحد,

شرکت قراردادی

30,566,451.30
افغانی

قیمت قرارداد

30,566,451.30
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

29,237,021.80
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/06/06

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/28

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/28

تاریخ ختم نهایی

1 سال 2 ماه 22 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار وساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی درمسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت

نام پروژه

29,237,021.80 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/28

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی در مسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت بالای دریای (ارغندب) ولایت کندهار زون جنوب

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/06/06

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/28

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/28

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

30,566,451.30
افغانی

قیمت قرارداد

30,566,451.30
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت