چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

84.25%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بنگی (تخار), اشکمش (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 10.19 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 10.19 کیلومتر از ولسوالی بنگی ولایت تخار شروع و به ولسوالی اشکمش ولایت تخار خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک بنگی الی اشکمش از کیلومتر 431.79+41 الی 631+51 کیلومتر فیز پنجم لات اول بطول 10.19959 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/05/26

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/17 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ها مشترک ساختمانی باختر افغان و شرکت ساختمانی اتلانتیس

شرکت هایی داوطلب

1395/06/17 - 1395/10/12

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,300,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/12/11 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی باختر افغان, شرکت ساختمانی اتلانتیس,

شرکت برنده نهایی

181,055,540.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/05/21

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/05/21

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک بنگی الی اشکمش از کیلومتر 431.79+41 الی 631+51 کیلومتر فیز پنجم لات اول بطول 10.19959 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی باختر افغان, شرکت ساختمانی اتلانتیس,

شرکت قراردادی

181,055,540.00
افغانی

قیمت قرارداد

181,055,540.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

152,539,804.90
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/05/21

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/11

تاریخ ختم نهایی

1 سال 1 ماه 21 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

0 سال 1 ماه 21 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1- مشکلات بنچمارک های سروی. 2- انفجار در معدن مواد ساختمانی.
  • 1- مشکلات در بنچمارک ها. 2- انفجار در معدن مواد ساختمانی.

پروژه ساختمان سرک بنگی الی اشکمش از کیلومتر 431.79+41 الی 631+51 کیلومتر فیز پنجم لات اول بطول 10.19959 کیلومتر

نام پروژه

152,539,804.90 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/07/11

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه ساختمان سرک بنگی الی اشکمش از کیلومتر 431.79+41 الی 631+51 کیلومتر فیز پنجم لات اول بطول 10.19959 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/05/21

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/11

تاریخ ختم نهایی

0 سال 1 ماه 21 روز

تعدیل زمانی

181,055,540.00
افغانی

قیمت قرارداد

181,055,540.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • 1- مشکلات بنچمارک های سروی. 2- انفجار در معدن مواد ساختمانی.
  • 1- مشکلات در بنچمارک ها. 2- انفجار در معدن مواد ساختمانی.