چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

86.04%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خوست و فرنگ (بغلان) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 40 ( متر) / 7.9 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست (پل دهنه غارو) بغلان زون شمال شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/09/27

شروع اعلان داوطلبی

1395/10/27 14:27:12

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت  ساختمانی غلام نبی یقوبی.شرکت ساختمانی براند سوپر .شرکت ساختمانی بیروی باسازی. شرکت سختمانی سید زیدالله.شرکت ساختمانی ازمون شرکت ساختمانی تل ودان.

شرکت هایی داوطلب

1395/11/02 - 1395/12/16

شروع/ختم ارزیابی آفرها

50,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/12/23 - 1396/01/28

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی,

شرکت برنده نهایی

18,514,452.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/01/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/21

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست (پل دهنه غارو) بغلان زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی,

شرکت قراردادی

18,514,452.00
افغانی

قیمت قرارداد

18,514,452.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

15,929,720.90
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/01/30

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/19

تاریخ ختم نهایی

1 سال 5 ماه 22 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 2 ماه 30 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1- مشکلات امنیتی. 2- مشکلات اجتماعی. 3- آمدن سیلاب.

اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست

نام پروژه

15,929,720.90 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/07/19

تاریخ تکمیل پروژه