چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

88.40%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ده صلاح (بغلان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 32.39 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان 32.39 کیلومتر سرک ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه باسازی ساختمان سرک ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/02/01

شروع اعلان داوطلبی

1395/03/02 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/03/04 - 1395/06/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

38,090,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/08/29 - 1395/09/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک, شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت برنده نهایی

825,615,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/04/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/04/19

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه باسازی ساختمان سرک ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک, شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت قراردادی

825,615,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

825,615,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

729,841,341.70
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/19

تاریخ ختم قرارداد

1398/04/19

تاریخ ختم نهایی

1 سال 11 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان از کیلومتر 000+0 الی 712+19 (بخش اول ) وسرک قاصان از کیلومتر 000+0 الی 687.45+12 (بحش دوم ) با فرش اسفلت، به طول 32.399 کیلومتر

نام پروژه

729,841,341.70 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/04/19

تاریخ تکمیل پروژه