چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

91.28%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
گل دره (کابل) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 5.21 ( کیلومتر) / 6.5 (متر حکومت افغانستان 1391 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره با فرش اسفالت از کیلومتر 000+0 الی 213+5، ولایت کابل، این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره ولایت کابل 000+0الی 213.92 +5کیلو متر با فرش اسفالت

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/04/06

شروع اعلان داوطلبی

1395/04/27 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/05/02 - 1395/08/01

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولیدی مواد ساختمانی کریم شریفی,

شرکت برنده نهایی

99,079,917.30
افغانی

قیمت قرارداد

1395/08/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره ولایت کابل 000+0الی 213.92 +5کیلو متر با فرش اسفالت

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولیدی مواد ساختمانی کریم شریفی,

شرکت قراردادی

99,079,917.30
افغانی

قیمت قرارداد

99,079,917.30
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

90,443,920.32
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/08/30

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/26

تاریخ ختم قرارداد

1400/04/04

تاریخ ختم نهایی

4 سال 7 ماه 3 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

6.00

تعداد تعدیل

3 سال 2 ماه 10 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1-مشکلات امنیتی در ساحه. 2- مشکلات محیطی و اجتماعی در ساحه. 3- مدیریت ضعیف پروژه توسط شرکت قراردادی. 4- فرا رسیدن زمستان سال 1396.
  • بخاط مشکلات امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرار داد گردید
  • بخاطر مشکلات شدید امنییتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است
  • بخاطر مشکلات امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است

پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره ولایت کابل 000+0الی 213.92 +5کیلو متر با فرش اسفالت

نام پروژه

90,443,920.32 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/04/04

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره ولایت کابل 000+0الی 213.92 +5کیلو متر با فرش اسفالت

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/08/30

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/26

تاریخ ختم قرارداد

1400/04/04

تاریخ ختم نهایی

3 سال 2 ماه 10 روز

تعدیل زمانی

99,079,917.30
افغانی

قیمت قرارداد

99,079,917.30
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • 1-مشکلات امنیتی در ساحه. 2- مشکلات محیطی و اجتماعی در ساحه. 3- مدیریت ضعیف پروژه توسط شرکت قراردادی. 4- فرا رسیدن زمستان سال 1396.
  • بخاط مشکلات امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرار داد گردید
  • بخاطر مشکلات شدید امنییتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است
  • بخاطر مشکلات امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است