چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

82.58%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بنگی (تخار), اشکمش (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 10.39 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 10 کیلومتر سرک بنگی الی اشکمش فیز سوم لات اول توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک بنگی اشکمش از کیلومتر 800+20 الی 191+31 فیز سوم لات اول بطول 10.391 کیلومتر فرش اسفالت ٬ ولایت تخار

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/05/12

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/02 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی کریم شریفی

شرکت هایی داوطلب

1395/06/10 - 1395/07/01

شروع/ختم ارزیابی آفرها

5,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/08/17 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولیدی مواد ساختمانی کریم شریفی,

شرکت برنده نهایی

213,292,142.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/04/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک بنگی اشکمش از کیلومتر 800+20 الی 191+31 فیز سوم لات اول بطول 10.391 کیلومتر فرش اسفالت ٬ ولایت تخار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولیدی مواد ساختمانی کریم شریفی,

شرکت قراردادی

213,292,142.00
افغانی

قیمت قرارداد

213,292,142.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

176,136,382.32
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/04/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/06/19

تاریخ ختم نهایی

1 سال 2 ماه 10 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 2 ماه 10 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1- مشکلات در بنچمارک های سروی. 2- مشکلات اجتماعی.

اعمار و ساختمان سرک بنگی الی اشکمش فیز سوم لات اول 20+800 31+191

نام پروژه

176,136,382.32 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/06/19

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه ساختمان سرک بنگی اشکمش از کیلومتر 800+20 الی 191+31 فیز سوم لات اول بطول 10.391 کیلومتر فرش اسفالت ٬ ولایت تخار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/04/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/06/19

تاریخ ختم نهایی

0 سال 2 ماه 10 روز

تعدیل زمانی

213,292,142.00
افغانی

قیمت قرارداد

213,292,142.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • 1- مشکلات در بنچمارک های سروی. 2- مشکلات اجتماعی.