چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

80.02%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
تالقان (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (دیوار استنادی - نامشحص ) 1519 ( متر) / 0 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
پروژه اعمار و ساختمان 1519 متر دیوار استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی دیوار مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار ضروری می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان دیواری استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار، به طول 1519 متر .

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/10/23

شروع اعلان داوطلبی

1395/10/15 10:00:41

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی باغ آزادی. شرکت ساختمانی عرفان. شرکت ساختمانی کوهکن. شرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی لطف الله. شرکت ساختمانی و سرکسازی باختر پروان. شرکت ساختمانی امان ذبیح. شرکت ساختمانی کاپیسا کهنه ده. شرکت ساختمانی خراسان امروز. شرکت ساختمانی رود آمو. وشرکت ساختمانی سجاد صافی گروپ مشترک. شرکت ساختمانی ادریس عبید. شرکت ساختمانی و سرکسازی سپا. شرکت های ساختمانی ننبی افغان و ایچکو به شکل مشترک. شرکت ساختمانی و سرکسازی حکمت نجیب. شرکت ساختمانی پامیر انترنیشنل. شرکت ساختمانی باختر افغان و شرکت ساختمانی اتلانتیس لمیتد. شرکت مشترک ساختمانی نافع و دانیال لمیتد. شرکت ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی. شرکت ساختمانی و سرکسازی بهیر وفی

شرکت هایی داوطلب

1395/10/19 - 1395/11/15

شروع/ختم ارزیابی آفرها

48,600.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/02/31 - 1396/03/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولیدی مواد ساختمانی رود آمو, شرکت ساختمانی عذیر مراکش,

شرکت برنده نهایی

40,321,874.25
افغانی

قیمت قرارداد

1396/05/11

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/05/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان دیواری استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار، به طول 1519 متر .

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولیدی مواد ساختمانی رود آمو, شرکت ساختمانی عذیر مراکش,

شرکت قراردادی

40,321,874.25
افغانی

قیمت قرارداد

40,321,874.25
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

32,266,071.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/05/11

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/10

تاریخ ختم نهایی

0 سال 11 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت حفظ و مراقبت

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه اعمار و ساختمان دیوار استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار به طول 1519 متر

نام پروژه

32,266,071.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/05/10

تاریخ تکمیل پروژه