چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

96.79%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دره (پنجشیر) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 3.749 ( کیلومتر) / 5 (متر حکومت افغانستان 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و بازسازی 3.74 سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و بازسازی سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر با فرش اسفالت به طول 3.749 کیلو متر، ولایت پنجشیر، زون کابل

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی سرک سازی وتولید مواد ساختمانی خاور کارا,

شرکت برنده نهایی

123,126,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/03/13

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و بازسازی سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر با فرش اسفالت به طول 3.749 کیلو متر، ولایت پنجشیر، زون کابل

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی سرک سازی وتولید مواد ساختمانی خاور کارا,

شرکت قراردادی

123,126,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

123,126,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

119,175,752.50
افغانی

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1397/03/13

تاریخ ختم قرارداد

1397/03/13

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • • مشکلات محیطی و اجتماعی، منازعه میان دو قریه که در مسیر پروژه موقعیت دارد ایجاد گردید که در نتیجه سه تن از باشنده گان اهالی کشته و تعدادی هم زخم برداشتند، شوراهای محلی و ولایتی به شمول مقامات ولایت پنجشیر الی فروکش شدن و حل منازعه فی ما بین طرف های منازعه هدایت دادند تا امور کاری پروژه به مدت 55 روز توقف گردد. • بخاطر کندن کاری تهداب دیوار های استنادی با در نظر داشت دیزاین در کیلومتری های 400+2، 700+2 و 900+2 که بخاطر توسعه سرک لازم بود مشکلات دیگری را به میان آورد، اشخاص چون سید محمد، احمد علی، ضیا الرحمن، شاه محمود و ضیا باعث توقف امور پرژه به مدت 50 روز گردیدند. • تخریب کناره های از باغها، خانه ها و سایر ملکیت های شخصی اهالی منطقه در کیلومتری های 240+0، 500+0 و 760+0 بخاطر تطبیق دیزاین باعث گردید که مردم محل تعداد از شیشه های وسایط ساختمانی شرکت را شکستانده و امور اجرای کار پروژه را به مدت 45 روز توقف دادند که این موضوع با وصف نشست های متعدد تا هنوز حل نگردیده است.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 ایجاد موانع از سوی مردم محل شدید 1396/05/10 خیر 0 حل شده
جزئیات : • مشکلات محیطی و اجتماعی، منازعه میان دو قریه که در مسیر پروژه موقعیت دارد ایجاد گردید که در نتیجه سه تن از باشنده گان اهالی کشته و تعدادی هم زخم برداشتند. • بخاطر کندن کاری تهداب دیوار های استنادی با در نظر داشت دیزاین در کیلومتری های 400+2، 700+2 و 900+2 که بخاطر توسعه سرک لازم بود مشکلات دیگری را به میان آورد. • تخریب کناره های از باغها، خانه ها و سایر ملکیت های شخصی اهالی منطقه در کیلومتری های 240+0، 500+0 و 760+0 بخاطر تطبیق دیزاین باعث گردید که مردم محل تعداد از شیشه های وسایط ساختمانی شرکت را شکستانده و امور اجرای کار پروژه را متوقف نمایند.
تصمیم اتخاذ شده : به اساس مشکلات ذکر شده تمدید زمانی پروژه مذکور بعد از ترتیب، تهیه و تائیدی توسط مقام محترم وزارت فواید عامه جهت منظوری به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردیده است.

اعمار و بازسازی سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر با فرش اسفالت به طول 3.749 کیلو متر، ولایت پنجشیر، زون کابل

نام پروژه

119,175,752.50 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/03/13

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و بازسازی سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر با فرش اسفالت به طول 3.749 کیلو متر، ولایت پنجشیر، زون کابل

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1397/03/13

تاریخ ختم قرارداد

1397/03/13

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

123,126,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

123,126,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • • مشکلات محیطی و اجتماعی، منازعه میان دو قریه که در مسیر پروژه موقعیت دارد ایجاد گردید که در نتیجه سه تن از باشنده گان اهالی کشته و تعدادی هم زخم برداشتند، شوراهای محلی و ولایتی به شمول مقامات ولایت پنجشیر الی فروکش شدن و حل منازعه فی ما بین طرف های منازعه هدایت دادند تا امور کاری پروژه به مدت 55 روز توقف گردد. • بخاطر کندن کاری تهداب دیوار های استنادی با در نظر داشت دیزاین در کیلومتری های 400+2، 700+2 و 900+2 که بخاطر توسعه سرک لازم بود مشکلات دیگری را به میان آورد، اشخاص چون سید محمد، احمد علی، ضیا الرحمن، شاه محمود و ضیا باعث توقف امور پرژه به مدت 50 روز گردیدند. • تخریب کناره های از باغها، خانه ها و سایر ملکیت های شخصی اهالی منطقه در کیلومتری های 240+0، 500+0 و 760+0 بخاطر تطبیق دیزاین باعث گردید که مردم محل تعداد از شیشه های وسایط ساختمانی شرکت را شکستانده و امور اجرای کار پروژه را به مدت 45 روز توقف دادند که این موضوع با وصف نشست های متعدد تا هنوز حل نگردیده است.