چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
محمود راقی (کاپیسا) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 99 ( متر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
این پل به طول 99 متر در ولسوالی صیاد ولایت کاپیسا موقعیت داشته که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان پیش برده می شود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار 99 متر پل آهن گادر در امتداد سرک بگرام الی محمود راقی، بالای دریای پنجشیر، ولسوالی صیاد (پل صیاد) ولایت کاپیسا زون کابل.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/07/25

شروع اعلان داوطلبی

1396/08/17 14:02:32

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی مهراج- شرکت ساختمانی کوهکن-,شرکتهای مشترک ساختمانی افغان کورپ و شرکت ساختمانی مراکش-,شرکت ساختمانی مشرق

شرکت هایی داوطلب

1395/10/29 - 1395/12/08

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,934,103.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/01/07 - 1396/01/15

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی معراج,

شرکت برنده نهایی

98,682,058.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/02/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/07/23

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار 99 متر پل آهن گادر در امتداد سرک بگرام الی محمود راقی، بالای دریای پنجشیر، ولسوالی صیاد (پل صیاد) ولایت کاپیسا زون کابل.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی معراج,

شرکت قراردادی

98,682,058.00
افغانی

قیمت قرارداد

98,682,058.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

98,681,866.10
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/02/26

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/23

تاریخ ختم قرارداد

1398/03/29

تاریخ ختم نهایی

2 سال 1 ماه 3 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت حفظ و مراقبت

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 8 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • به دلیل مشکلات امنیتی پروژه الی 29-جوزا-1398 تمدید گردید.

اعمار 99 متر پل آهن گادر در امتداد سرک بگرام الی محمود راقی بالای دریای پنجشیر ولسوالی صیاد ولایت کاپیسا

نام پروژه

98,681,866.10 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/03/29

تاریخ تکمیل پروژه