چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

87.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

84.28%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جلریز (میدان وردک) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 18.05 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1391 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 18.05 کیلومتر از دره سنگلاخ ولایت میدان وردک آغاز و به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و بازسازی 18.056 کیلومتر سرک از دره سنگلاخ الی ولسوالی جلریز، ولایت میدان وردک، زون بامیان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1394/04/25

شروع اعلان داوطلبی

1394/05/28 10:01:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی غفار زمیندار,شرکت  ساختمانی وسرک سازی پکتین,شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,شرکت ساختمانی نثار انصار,شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,شرکت ساختمانی اسلام تریدنگ,شرکت ساختمانی برادران علیمی

شرکت هایی داوطلب

1394/06/02 - 1394/08/22

شروع/ختم ارزیابی آفرها

144,059.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1395/01/31 - 1395/02/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,

شرکت برنده نهایی

365,602,188.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/03/29

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/05/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و بازسازی 18.056 کیلومتر سرک از دره سنگلاخ الی ولسوالی جلریز، ولایت میدان وردک، زون بامیان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,

شرکت قراردادی

365,602,188.00
افغانی

قیمت قرارداد

379,437,091.98
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

319,798,326.19
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/03/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم نهایی

2 سال 1 ماه 13 روز

مدت قرارداد

87.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

13,834,903.98

مقدار تعدیل پولی
  • • فاصله زمانی بین سروی، دیزاین و تطبیق پروژه بیش از 5 سال بوده که در نتیجه از بین رفتن تمامی بینچ مارکها ونقاط بارز به اثر حوادث طبیعی ومردم از بین رفته بود که دیزاین اولی پروژه قابل تطبیق نبوده و ضرورت به سروی و دیزاین مجدد (دوباره) نمود که تکمیل شدن سروی و دیزاین دوباره مدت سه ماه را در بر گرفت .( 3 ماه) • موضوع استملاک زمین همجوار سرک از کیلومتری 000+0 الی 000+3 در قریه خروتی که مالکین زمین حاضر به هدیه (بدون قیمت) زمین خود نمی باشد.( 95 روز) • کم بودن موسم کاری در ساحه کار برای کارهای ساختمانی، هوای سرد وغیر مناسب برای ساختمان 4 ماه در سال میباشد. ( 4 ماه) • اضافه کاری در پروژه، با دیزاین جدید حجم اولی افزایش یافته که به وقت اضافی ضرورت دارد. ( 104 روز)

اعمار و بازسازی 18.056 کیلومتر سرک از دره سنگلاخ الی ولسوالی جلریز، ولایت میدان وردک، زون بامیان

نام پروژه

319,798,326.19 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/05/09

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و بازسازی 18.056 کیلومتر سرک از دره سنگلاخ الی ولسوالی جلریز، ولایت میدان وردک، زون بامیان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/03/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

365,602,188.00
افغانی

قیمت قرارداد

379,437,091.98
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

13,834,903.98
افغانی

تعدیل قیمت
  • • فاصله زمانی بین سروی، دیزاین و تطبیق پروژه بیش از 5 سال بوده که در نتیجه از بین رفتن تمامی بینچ مارکها ونقاط بارز به اثر حوادث طبیعی ومردم از بین رفته بود که دیزاین اولی پروژه قابل تطبیق نبوده و ضرورت به سروی و دیزاین مجدد (دوباره) نمود که تکمیل شدن سروی و دیزاین دوباره مدت سه ماه را در بر گرفت .( 3 ماه) • موضوع استملاک زمین همجوار سرک از کیلومتری 000+0 الی 000+3 در قریه خروتی که مالکین زمین حاضر به هدیه (بدون قیمت) زمین خود نمی باشد.( 95 روز) • کم بودن موسم کاری در ساحه کار برای کارهای ساختمانی، هوای سرد وغیر مناسب برای ساختمان 4 ماه در سال میباشد. ( 4 ماه) • اضافه کاری در پروژه، با دیزاین جدید حجم اولی افزایش یافته که به وقت اضافی ضرورت دارد. ( 104 روز)