چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

95.71%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
زرغون شهر (پکتیکا) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 10 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 10 کیلومتر از زرغون شهر آغاز و به وازه خوا ولایت پکتیکا خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت پکتیکا زون جنوب شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/02/17

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/03 13:34:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های مشترک ساختمانی الیاس ویس و شرکت ساختمانی آریوب سپین غر - شرکت ساختمانی بابر نبات

شرکت هایی داوطلب

1396/04/03 - 1396/04/25

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/05/24 - 1396/05/30

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بابر نبات,

شرکت برنده نهایی

193,988,014.50
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/24

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت پکتیکا زون جنوب شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بابر نبات,

شرکت قراردادی

193,988,014.50
افغانی

قیمت قرارداد

193,988,014.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

185,658,806.68
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/24

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/24

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 27 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت پکتیکا، زون جنوب شرق

نام پروژه

185,658,806.68 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/12/24

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول لات اول نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت پکتیکا زون جنوب شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/07/24

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/12/24

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

193,988,014.50
افغانی

قیمت قرارداد

193,988,014.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت