چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

57.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

27.01%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ورس (بامیان), میرامور (دایکندی) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 12.142 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1392 420371
عکس ها
هدف پروژه
رشد توریزم، توسعۀ اقتصادی (جلب سرمایۀ خارجی، رشد زراعت و تجارت) توسعۀ فرهنگی، اتصال منطقوی، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی، معارف و شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک رباط الی ولسوالی میرامور دایکندی به طول 12.142 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/12/29

شروع اعلان داوطلبی

1396/01/19 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی فولاد میلاد مشترک

شرکت هایی داوطلب

1396/02/23 - 1396/04/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

20,425,337.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/25 - 1396/07/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی فولاد میلاد,

شرکت برنده نهایی

408,506,723.94
افغانی

قیمت قرارداد

1396/09/08

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/02/31

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک رباط الی ولسوالی میرامور دایکندی به طول 12.142 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی فولاد میلاد,

شرکت قراردادی

408,506,723.94
افغانی

قیمت قرارداد

408,506,723.94
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

110,347,229.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/09/08

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/31

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/31

تاریخ ختم نهایی

1 سال 5 ماه 20 روز

مدت قرارداد

57.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1396/09/08 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : کار اعمار پروژه ساختمان سرک رباط ولسوالی میرامور ولایت دایکندی الی قریه سفید غولیان ولسوالی ورس بامیان به نسبت سردی آب و هوا کار شان متوقف است .
تصمیم اتخاذ شده : با مساعد شدن آب و هوا کار پروژه ساختمان سرک رباط ولسوالی میرامور دایکندی الی قریه سفید غولیان ولسوالی ورس آغاز میگردد

اعمار سرک رباط الی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی به طول 12.142 کیلومتر

نام پروژه

110,347,229.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/02/31

تاریخ تکمیل پروژه