چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

54.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

44.09%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ورس (بامیان), میرامور (دایکندی) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 12.142 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1392 420371
عکس ها
هدف پروژه
رشد توریزم، توسعۀ اقتصادی (جلب سرمایۀ خارجی، رشد زراعت و تجارت) توسعۀ فرهنگی، اتصال منطقوی، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی، معارف و شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک رباط الی ولسوالی میرامور دایکندی به طول 12.142 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/12/29

شروع اعلان داوطلبی

1396/01/19 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی فولاد میلاد مشترک

شرکت هایی داوطلب

1396/02/23 - 1396/04/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

20,425,337.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/25 - 1396/07/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی فولاد میلاد,

شرکت برنده نهایی

408,506,724.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/09/08

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/02/31

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک رباط الی ولسوالی میرامور دایکندی به طول 12.142 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی فولاد میلاد,

شرکت قراردادی

408,506,724.00
افغانی

قیمت قرارداد

408,506,724.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

180,116,734.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/09/08

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/31

تاریخ ختم قرارداد

1400/02/06

تاریخ ختم نهایی

3 سال 4 ماه 26 روز

مدت قرارداد

54.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 11 ماه 7 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار سرک رباط الی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی به طول 12.142 کیلومتر

نام پروژه

180,116,734.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/02/06

تاریخ تکمیل پروژه