چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

72.20%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

43.44%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سپین بولدک (کندهار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 39.6 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1391 420362
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، بهبود وضعیت معیشتی مردم محل، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک کندهار سپین بولدک از 40 الی 79 کیلومتر لات دوم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/05/03

شروع اعلان داوطلبی

1396/05/25 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1396/05/30 - 1396/06/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

26,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/26 - 1396/07/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

1,249,889,026.08
افغانی

قیمت قرارداد

1396/10/23

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/04/22

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک کندهار سپین بولدک از 40 الی 79 کیلومتر لات دوم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

1,249,889,026.08
افغانی

قیمت قرارداد

1,249,889,026.08
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

542,996,872.13
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/10/23

تاریخ شروع قرارداد

1399/04/22

تاریخ ختم قرارداد

1400/01/23

تاریخ ختم نهایی

3 سال 2 ماه 28 روز

مدت قرارداد

72.20%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 9 ماه 1 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار لات دوم

نام پروژه

542,996,872.13 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/01/23

تاریخ تکمیل پروژه