چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

88.90%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سپین بولدک (کندهار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 40 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1391 420362
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک کندهار سپین بولدک لات اول 40 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/05/03

شروع اعلان داوطلبی

1396/05/24 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1396/05/24 - 1396/06/25

شروع/ختم ارزیابی آفرها

27,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/07/29 - 1396/08/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت برنده نهایی

1,336,554,729.63
افغانی

قیمت قرارداد

1396/10/19

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/04/22

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک کندهار سپین بولدک لات اول 40 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت قراردادی

1,336,554,729.63
افغانی

قیمت قرارداد

1,336,554,729.63
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

1,188,246,616.40
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/10/19

تاریخ شروع قرارداد

1399/04/22

تاریخ ختم قرارداد

1399/12/03

تاریخ ختم نهایی

3 سال 1 ماه 12 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 10 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار لات اول

نام پروژه

1,188,246,616.40 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/12/03

تاریخ تکمیل پروژه